EU-rättsliga dokument

Humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete

EU rättsområden

Förslag till rådets beslut om beviljandet av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt i f. d. jugoslaviska republiken Makedonien och om ändring av rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Sydafrika)

CELEX51998PC0002