EU-rättsliga dokument

Industri, forskning och teknikutveckling

EU rättsområden

P8_TA(2015)0360 Den gemensamma jordbrukspolitiken: upphävande av obsoleta rättsakter ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD)) P8_TC1-COD(2015)0090 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin

CELEX52015AP0360