EU-rättsliga dokument

Industri, forskning och teknikutveckling

EU rättsområden

Mål C-107/16: Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 23 november 2017 – (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Pordenone – Italien) – brottmål mot Giorgio Fidenato (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Jordbruk — Genetiskt modifierade livsmedel och foder — Nödåtgärder — Nationell åtgärd som syftar till att förbjuda odling av den genetiskt modifierade majssorten MON 810 — Antagande och vidmakthållande av åtgärden — Förordning (EG) nr 1829/2003 — Artikel 34 — Förordning (EG) nr 178/2002 — Artiklarna 53 och 54 — Villkor för tillämpning — Försiktighetsprincipen)

CELEX62016CB0107

Mål C-514/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 28 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal da Relação de Guimarães – Portugal) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade mot José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto (Begäran om förhandsavgörande — Obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon — Direktiv 72/166/EEG — Artikel 3.1 — Begreppet ”användning av fordon” — Olycka som inträffat på ett jordbruksföretag — Olycka där en stillastående jordbrukstraktor, vars motor var igång för att driva en pump för spridning av bekämpningsmedel, var inblandad)

CELEX62016CA0514

Mål C-630/16: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 14 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Helsingfors förvaltningsdomstol – Finland) – i ett förfarande som anhängiggjorts av Anstar Oy (Begäran om förhandsavgörande — Harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter — Harmoniserad standard EN 1090 1:2009+A1:2011 — Kriterier för att fastställa tillämpningsområdet för en standard som antagits av Europeiska organisationen för standardisering (CEN) på mandat av Europeiska kommissionen — Fasadankare som är avsedda att fästas i betong innan den hårdnar och användas för att förbinda skalelement eller murad fasad med byggnadsstommen)

CELEX62016CA0630

Mål C-329/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 7 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France mot Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Begäran om förhandsavgörande — Medicintekniska produkter — Direktiv 93/42/EEG — Tillämpningsområde — Begreppet ”medicinteknisk produkt” — CE-märkning — Nationella bestämmelser enligt vilka programvaror för stöd vid förskrivning av läkemedel är underkastade ett certifieringsförfarande som har införts av en nationell myndighet)

CELEX62016CA0329