Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.

EU rättsområden

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1015 av den 17 juni 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1956 vad gäller harmoniserade standarder för kylar och frysar för livsmedel samt glassmaskiner och ismaskiner, värmeapparater för laboratoriebruk, hel- och halvautomatiska laboratorieutrustningar för analys och liknande ändamål, elutrustning med märkning med avseende på matning, bruksföremål för hudbehandling med ultraviolett och infraröd bestrålning för hemmabruk och liknande användning, rumsuppvärmningsapparater, strykjärn, elspisar, kokhällar, ugnar och liknande bruksföremål för hushållsbruk, ångbehandlingsapparater för textilier, elektromekaniska manöverkretsapparater, elektriskt värmda filtar, värmedynor, kläder och liknande böjliga värmeapparater för hembruk samt viss annan elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser

CELEX32021D1015

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1003 av den 18 juni 2021 om beviljande av undantag för vissa medlemsstater beträffande överföring av statistiska uppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 (delgivet med nr C(2021) 4237) (Endast de danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, slovakiska, spanska, svenska och tyska texterna är giltiga)

CELEX32021D1003

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1161 av den 13 juli 2021 om ändring av beslut 2011/891/EU samt genomförandebesluten (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449, (EU) 2019/2085 och (EU) 2019/2086 vad gäller innehavaren av godkännandet och dess företrädare i unionen för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av vissa genetiskt modifierade organismer [delgivet med nr C(2021) 5148] (Endast den nederländska texten är giltig)

CELEX32021D1161