Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.

EU rättsområden

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1394 av den 17 augusti 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 och av genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 och 59122, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (delgivet med nr C(2021) 6002) (Endast den nederländska texten är giltig)

CELEX32021D1394

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1388 av den 17 augusti 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 och av den genetiskt modifierade majsen som kombinerar två eller tre av de enskilda händelserna 1507, MIR162, MON810 och NK603, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (delgivet med nr C(2021) 5995) (Endast de nederländska och franska texterna är giltiga)

CELEX32021D1388