Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.

EU rättsområden

Förteckning över medlemsstaternas tillstånd för behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning (enligt artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning)(Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 43 av den 16 februari 2002, sidan 18)

CELEX52002XC0720_02