Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.

EU rättsområden

Yttrande från kommissionen i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket, punkt c i EG-fördraget, om Europaparlamentets Förslag till ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om spårbarhet för och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet för livsmedel och foderprodukter som är framställda av Genetiskt Modifierade Organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

CELEX52003PC0461