EU-rättsliga dokument

Konsument- och hälsoskyddslagstiftning

Medlemsstaternas genomförande av artiklarna 35, 36, 43, 55 och 64 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser (auktioneringsförordningen) och deras relevans för förordnande av auktionsplattformar enligt artikel 26 i den förordningen Öppenhetsåtgärder för dokument som avser anbudsförfarandet enligt artikel 92 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget och artikel 130.1 i dess genomförandebestämmelser som utbyts mellan kommissionen och medlemsstaterna vid förordnande av en gemensam auktionsövervakare enligt artikel 24 i auktioneringsförordningen och förordnande av auktionsplattformar enligt artikel 26 i den förordningen

CELEX52011XC0726_01