EU-rättsliga dokument

Läkemedel och kosmetika

EU rättsområden

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av, säkerhetsövervakning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

CELEX52004PC0124_01