EU-rättsliga dokument

Miljörätt

EU rättsområden

P9_TA(2021)0128 En civilskyddsmekanism för unionen ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2020)0220 C9-0160/2020 2020/0097(COD)) P9_TC1-COD(2020)0097 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 april 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/ om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

CELEX52021AP0128

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2257 av den 10 december 2021 om fastställande av kvantitativa begränsningar och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari 31 december 2022 (delgivet med nr C(2021) 8864) (Endast de bulgariska, engelska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, spanska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

CELEX32021D2257