EU-rättsliga dokument

Miljörätt

EU rättsområden

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2305 av den 21 oktober 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor ekologiska produkter och produkter under omställning är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och på vilken plats den offentliga kontrollen av sådana produkter ska utföras samt om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) 2019/2123 och (EU) 2019/2124 (Text av betydelse för EES)

CELEX32021R2305