EU-rättsliga dokument

Miljörätt

EU rättsområden

Rådets beslut (EU) 2022/13 av den 2 december 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 22:a mötet för de fördragsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) och dess protokoll vad gäller antagandet av ett beslut om att ändra den regionala planen för hantering av marint skräp i Medelhavet inom ramen för artikel 15 i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor och aktiviteter (LBS-protokollet)

CELEX32022D0013

Rådets beslut (EU) 2022/14 av den 2 december 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 22:a mötet för de fördragsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) och dess protokoll vad gäller antagandet av ett beslut om antagande av regionala planer för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och hantering av avloppsslam inom ramen för artikel 15 i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor och aktiviteter (LBS-protokollet)

CELEX32022D0014

Rådets beslut (EU) 2022/11 av den 2 december 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 22:a mötet för de fördragsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) och dess protokoll vad gäller antagandet av ett beslut om ändring av bilagorna I, II, III och IV och avsnitt A i bilaga VII till protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten (offshore-protokollet)

CELEX32022D0011

Rådets beslut (EU) 2022/12 av den 2 december 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 22:a mötet för de fördragsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) och dess protokoll vad gäller antagandet av ett beslut om att lägga fram ett förslag om att utse Medelhavet som helhet till utsläppskontrollområde för svaveloxider (Med SOx ECA) i enlighet med bilaga VI till den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpolkonventionen)

CELEX32022D0012

Rådets beslut (EU) 2022/9 av den 2 december 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 22:a mötet för de fördragsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) och dess protokoll vad gäller antagandet av ett beslut om ändring av bilagan till protokollet om förebyggande och eliminering av förorening av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan eller förbränning till havs (dumpningsprotokollet)

CELEX32022D0009

P9_TA(2021)0219 Fonden för en rättvis omställning ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (COM(2020)0022 C9-0007/2020 2020/0006(COD)) P9_TC1-COD(2020)0006 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 maj 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/ om inrättande av Fonden för en rättvis omställning.

CELEX52021AP0219