EU-rättsliga dokument

Miljörätt

EU rättsområden

P9_TA(2021)0309 Europeisk klimatlag ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 juni 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) (COM(2020)0080 COM(2020)0563 C9-0077/2020 2020/0036(COD)) P9_TC1-COD(2020)0036 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 juni 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/ om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordningarna (EG) nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

CELEX52021AP0309

Kommissionens Tillkännagivande Vägledning om tillämpningen av vissa bestämmelser om märkning i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008 2022/C 78/03

CELEX52022XC0218_01