EU-rättsliga dokument

Miljörätt

EU rättsområden

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/309 av den 24 februari 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/583 för att vid beräkningen av Daimler AG:s och Daimler AG-poolens genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp ta hänsyn till vissa koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer [delgivet med nr C(2022) 965] (Endast de engelska, franska, iriska, italienska, nederländska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga) (Text av betydelse för EES)

CELEX32022D0309

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/326 av den 24 februari 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/961 om godkännande av en provisorisk åtgärd som vidtagits av Republiken Frankrike i enlighet med artikel 129 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av visst trä som behandlats med kreosot och andra kreosotrelaterade ämnen [delgivet med nr C(2022) 1074] (Endast den franska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)

CELEX32022D0326

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/324 av den 24 februari 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/973 för att vid beräkningen av Daimler AG:s och Daimler AG-poolens genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp ta hänsyn till vissa koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer [delgivet med nr C(2022) 690] (Endast de engelska, estniska, franska, iriska, italienska, nederländska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga) (Text av betydelse för EES)

CELEX32022D0324