EU-rättsliga dokument

Miljörätt

EU rättsområden

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/344 av den 24 februari 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1035 för att vid beräkningen av Daimler AG:s och Daimler AG-poolens genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp ta hänsyn till vissa koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer [delgivet med nr C(2022) 964] (Endast de engelska, franska, iriska, italienska, nederländska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga) (Text av betydelse för EES)

CELEX32022D0344

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1035 av den 3 juni 2020 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar och lätta nyttofordon för kalenderåret 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 (Endast de engelska, franska, italienska, nederländska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga) (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

CELEX02020D1035-20220301

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/583 av den 3 april 2019 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2017 och för vissa tillverkare som tillhör Volkswagen-poolen för kalenderåren 2014, 2015 och 2016 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 [delgivet med nr C(2019) 2359] (Endast de engelska, franska, italienska, nederländska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga) (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

CELEX02019D0583-20220225

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1741 av den 23 september 2019 om fastställande av format och periodicitet för uppgifter som medlemsstaterna ska göra tillgängliga vid rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG [delgivet med nr C(2019) 6745] (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

CELEX02019D1741-20220202

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

CELEX02017R0625-20220128

Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2019/2124 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

CELEX02019R2124-20220101