EU-rättsliga dokument

Miljörätt

EU rättsområden

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/973 av den 1 juni 2021 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar och lätta nyttofordon för kalenderåret 2019 och, för tillverkaren av personbilar Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG och Volkswagen-poolen, för kalenderåren 2014 2018 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 [delgivet med nr C(2021) 3682] (Endast de engelska, estniska, franska, italienska, nederländska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga) (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

CELEX02021D0973-20220228

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/961 av den 7 juni 2019 om godkännande av en provisorisk åtgärd som vidtagits av Republiken Frankrike i enlighet med artikel 129 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av visst trä som behandlats med kreosot och andra kreosotrelaterade ämnen [delgivet med nr C(2019) 4122] (Endast den franska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

CELEX02019D0961-20210908