EU-rättsliga dokument

Skatterätt

EU rättsområden

Mål C-414/10: Domstolens dom (första avdelningen) av den 29 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Frankrike) — Véleclair SA mot Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (Mervärdesskatt — Sjätte direktivet — Artikel 17.2 b — Beskattning av en produkt som importerats från tredjeland — Nationell lagstiftning — Rätt till avdrag för mervärdesskatt på import — Villkor — Den skattskyldiges faktiska betalning av mervärdesskatten)

CELEX62010CA0414