EU-rättsliga dokument

Tillämpning av gemensamma tulltaxan

EU rättsområden

Kommissionens förordning (EG) nr 1247/2008 av den 11 december 2008 om undantag från förordningarna (EG) nr 2402/96, (EG) nr 2058/96, (EG) nr 2305/2003, EG) nr 955/2005, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 1964/2006, (EG) nr 1002/2007, 27/2008 och (EG) nr 1067/2008 när det gäller tidpunkter för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser under 2009 inom ramen för tullkvoterna för sötpotatis, maniokstärkelse, maniok, spannmål, ris och olivolja och om undantag från förordningarna (EG) nr 382/2008, (EG) nr 1518/2003, (EG) nr 596/2004 och (EG) nr 633/2004 när det gäller tidpunkter för utfärdande av exportlicenser under 2009 inom sektorerna för nötkött, griskött, ägg och fjäderfäkött

CELEX32008R1247