EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Mål C-339/14: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 21 maj 2015 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Nürnberg – Tyskland) – brottmål mot Andreas Wittmann (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2006/126/EG — Ömsesidigt erkännande av körkort — Spärrtid — En medlemsstats utfärdande av ett körkort innan en spärrtid inleds i den medlemsstat där den berörde har sin permanenta bosättningsort — Skäl att i den medlemsstat där den berörde har sin permanenta bosättningsort vägra erkänna giltigheten av ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat)

CELEX62014CA0339

Mål C-257/14: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 17 september 2015 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam – Nederländerna) – C. van der Lans mot Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Begäran om förhandsavgörande — Lufttrafik — Passagerares rättigheter vid inställda eller försenade flygningar — Förordning (EG) nr 261/2004 — Artikel 5.3 — Nekad ombordstigning och inställda flygningar — Kraftigt försenade flygningar — Kompensation och assistans till passagerare — Extraordinära omständigheter)

CELEX62014CA0257

P7_TA(2013)0397 Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av avtalet om konventionen om arbete till sjöss ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG. (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)) P7_TC1-COD(2012)0065 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om vissa flaggstaters ansvar i fråga om efterlevnad och verkställighet av 2006 års konvention om arbete till sjöss

CELEX52013AP0397