EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

P9_TA(2020)0128 Hamninfrastrukturavgifter ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 maj 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/352 för att göra det möjligt för hamnledningen eller den behöriga myndigheten att ge flexibilitet vid uttag av hamninfrastrukturavgifter i samband med covid-19-utbrottet (COM(2020)0177 – C9-0123/2020 – 2020/0067(COD)) P9_TC1-COD(2020)0067 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) 2017/352 för att göra det möjligt för hamnledningen eller den behöriga myndigheten att ge flexibilitet vid uttag av hamninfrastrukturavgifter i samband med covid-19-utbrottet

CELEX52020AP0128

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juli 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

CELEX52020AP0185