EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Förenade målen C-516/12–C-518/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 3 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – CTP – Compagnia Trasporti Pubblici SpA mot Regione Campania (C-516–C-518/12), Provincia di Napoli (C-516/12 och C-518/12) (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EEG) nr 1191/69 — Kollektivtrafik — Artikel 4 — Ansökan om upphävande av allmän trafikplikt — Artikel 6 — Rätt till ersättning för ekonomisk skada till följd av utförandet av allmän trafikplikt)

CELEX62012CA0516

Mål C-445/08: Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 9 juli 2009 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Tyskland) — Kurt Wierer mot Land Baden-Württemberg (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Körkort — Direktiv 91/439/EEG — Indragning av det nationella körkortet på grund av rattfylleri — Underlåtenhet att förete ett medicinsk-psykologiskt utlåtande, vilket i värdmedlemsstaten är nödvändigt för att erhålla ett nytt körkort — Körkort som utfärdats i en annan medlemsstat — Värdmedlemsstatens prövning av kravet på bosättning — Möjlighet att stöda sig på uppgifter som körkortsinnehavaren lämnat inom ramen för den skyldighet att medverka som föreskrivs i värdmedlemsstatens nationella rätt — Möjlighet att inhämta information från den utfärdande medlemsstaten)

CELEX62008CB0445