EU-rättsliga dokument

Tullunionen

EU rättsområden

Sammanfattning av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (Den fullständiga texten till detta yttrande finns på EN, FR och DE på Europeiska datatillsynsmannens webbplats www.edps.europa.eu)

CELEX52014XX0711_01