Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.

EU rättsområden

Mål C-403/07: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 27 november 2008  (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Metherma GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Düsseldorf (Gemensamma tulltaxan – Kombinerade nomenklaturen – Tullklassificering – Nummer 8101 och nummer 8102 – Krossning och sönderbrytande av stänger av volfram eller molybden, som erhållits enbart genom sintring – Volfram och molybden i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits enbart genom sintring – Avfall och skrot)

CELEX62007CA0403