Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.

EU rättsområden

Mål C-46/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa – Lettland) – Valsts ieņēmumu dienests mot ”LS Customs Services” SIA (Begäran om förhandsavgörande — Tullunion — Förordning (EEG) nr 2913/92 — Gemenskapens tullkodex — Icke-gemenskapsvaror — Tullförfarandet för extern gemenskapstransitering — Undandragande av varor som omfattas av importtullar från tullövervakning — Fastställande av tullvärdet — Artikel 29.1 — Rekvisiten för att tillämpa transaktionsvärdesmetoden — Artiklarna 30 och 31 — Val av metod för att fastställa tullvärdet — Skyldighet för tullmyndigheterna att motivera valet av metod)

CELEX62016CA0046

Mål C-529/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht München – Tyskland) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH mot Hauptzollamt München (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Tullkodexen — Artikel 29 — Fastställande av tullvärde — Gränsöverskridande transaktioner mellan närstående bolag — Förhandsöverenskommelse om priset för överlåtelsen — Det överenskomna priset för överlåtelsen består av ett ursprungligen fakturerat belopp samt en schablonjustering som görs efter utgången av faktureringsperioden)

CELEX62016CA0529