EU-rättsliga dokument

Unionsmedborgarskapet

EU rättsområden

P8_TA(2019)0153 Det europeiska medborgarinitiativet ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet (COM(2017)0482 C8-0308/2017 2017/0220(COD)) P8_TC1-COD(2017)0220 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/ om det europeiska medborgarinitiativet

CELEX52019AP0153

P8_TA(2019)0407 Programmet för rättigheter och värden ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden (COM(2018)0383 C8-0234/2018 2018/0207(COD)) P8_TC1-COD(2018)0207 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/ om inrättande av programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden

CELEX52019AP0407

P9_TA(2020)0188 Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juli 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning som föreskrivs i förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet med hänsyn till covid-19-utbrottet (COM(2020)0221 C9-0142/2020 2020/0099(COD)) P9_TC1-COD(2020)0099 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juli 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/ om fastställande av tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning som föreskrivs i förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet med hänsyn till covid-19-utbrottet

CELEX52020AP0188