EU-rättsliga dokument

Utrikesfrågor

EU rättsområden

2011/304/EU: Kommissionens beslut av den 23 maj 2011 om befrielse för vissa parter från utvidgningen till vissa cykeldelar av den antidumpningstull på cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93, senast bibehållen och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005, och om hävande av uppskjutandet och återkallandet av den befrielse från betalningen av den utvidgade antidumpningstullen på vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina som beviljats vissa parter enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 [delgivet med nr K(2011) 3543]

CELEX32011D0304