EU-rättsliga dokument

Väg- och järnvägstransport

EU rättsområden

P8_TA(2015)0029 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 februari 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (COM(2014)0476 C8-0113/2014 2014/0218(COD)) P8_TC1-COD(2014)0218 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv(EU) 2015/ om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

CELEX52015AP0029