EU-rättsliga dokument

Väg- och järnvägstransport

EU rättsområden

P7_TA(2013)0574 System för registrering av transportörer av radioaktivt material *** I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till rådets förordning om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material (COM(2012)0561 C7-0320/2012 2011/0225(COD)) P7_TC1-COD(2011)0225 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr /2014 om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material [Ändr. 1]

CELEX52013AP0574

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2014 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (11532/4/2013 C7-0410/2013 2011/0196(COD))

CELEX52014AP0023

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1111 av den 7 juli 2015 om förenligheten av det gemensamma förslag som lagts fram av de berörda medlemsstaterna för utbyggnad av godskorridoren Nordsjön Östersjön med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik [delgivet med nr C(2015) 4507] (Endast de franska, litauiska, nederländska, polska, tjeckiska och tyska texterna är giltiga)

CELEX02015D1111-20170202