EU-rättsliga dokument

Väg- och järnvägstransport

EU rättsområden

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-post evaluation of Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services EXECUTIVE SUMMARY Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services

CELEX52017SC0360

P7_TA(2014)0361 Transporter på inre vattenvägar ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna (COM(2013)0621 C7-0265/2013 2013/0303(COD)) P7_TC1-COD(2013)0303 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr /2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna

CELEX52014AP0361

P7_TA(2014)0343 Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG (COM(2013)0622 C7-0266/2013 2013/0302(COD)) P7_TC1-COD(2013)0302 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/ /EU om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av direktiv 2006/87/EG

CELEX52014AP0343

P8_TA(2016)0014 Linbaneanläggningar ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 januari 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar (COM(2014)0187 C7-0111/2014 2014/0107(COD)) P8_TC1-COD(2014)0107 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 januari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/ om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG

CELEX52016AP0014