EU-rättsliga dokument

Väg- och järnvägstransport

EU rättsområden

P8_TA(2017)0425 Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 november 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG (COM(2016)0082 C8-0061/2016 2016/0050(COD)) P8_TC1-COD(2016)0050 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/ om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG

CELEX52017AP0425