EU-rättsliga dokument

Väg- och järnvägstransport

EU rättsområden

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (COM(2019) 221 final) och om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (COM(2019) 223 final)

CELEX52019AE3047

Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Polen Covid-19-utbrottet (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden [EUT L 165, 27.5.2020, s. 10]) 2020/C 190 I/01

CELEX52020XC0608_06

P8_TA(2018)0462 Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (COM(2017)0548 C8-0324/2017 2017/0237(COD)) P8_TC1-COD(2017)0237 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 november 2018 inför antagandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) / om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (Text av betydelse för EES)

CELEX52018AP0462