EU-rättsliga dokument

Väg- och järnvägstransport

EU rättsområden

P9_TA(2020)0129 Fjärde järnvägspaketet: förlängning av deras införlivandeperioder ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 maj 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/797 och direktiv (EU) 2016/798 vad gäller förlängning av deras införlivandeperioder (COM(2020)0179 C9-0125/2020 2020/0071(COD)) P9_TC1-COD(2020)0071 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/ om ändring av direktiv (EU) 2016/797 och (EU) 2016/798 vad gäller förlängning av deras införlivandeperioder

CELEX52020AP0129

P9_TA(2020)0067 Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Italien och Schweiz ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (COM(2019)0223 C9-0002/2019 2019/0108(COD)) P9_TC1-COD(2019)0108 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/ om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

CELEX52020AP0067

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juli 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (05114/1/2020 C9-0104/2020 2017/0122(COD))

CELEX52020AP0185

P9_TA(2020)0262 Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 oktober 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett avtal som kompletterar Frankrikes befintliga bilaterala fördrag med Förenade kungariket om privata koncessionsinnehavares uppförande och drift av en fast förbindelse under Engelska kanalen (COM(2020)0622(COR1) C9-0211/2020 2020/0160(COD)) P9_TC1-COD(2020)0160 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 oktober 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/ om bemyndigande för Frankrike att förhandla om, underteckna och ingå ett internationellt avtal som kompletterar fördraget mellan Frankrike och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om privata koncessionsinnehavares uppförande och drift av en fast förbindelse under Engelska kanalen

CELEX52020AP0262

P9_TA(2020)0261 Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 oktober 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv (EU) 2016/798 vad gäller tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på den fasta förbindelsen under Engelska kanalen (COM(2020)0623 C9-0212/2020 2020/0161(COD)) P9_TC1-COD(2020)0161 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 oktober 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/ om ändring av direktiv (EU) 2016/798 vad gäller tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

CELEX52020AP0261

P9_TA(2020)0381 Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på förbindelsen under Engelska kanalen ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på den gränsöverskridande infrastruktur som förbinder unionen och Förenade kungariket genom den fasta förbindelsen under Engelska kanalen (COM(2020)0782 C9-0379/2020 2020/0347(COD)) P9_TC1-COD(2020)0347 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/ om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på den gränsöverskridande infrastruktur som förbinder unionen och Förenade kungariket genom den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

CELEX52020AP0381