EU-rättsliga dokument

Väg- och järnvägstransport

EU rättsområden

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (Omarbetning) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet (Omarbetning)

CELEX52013SC0009

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som medföljer dokumenten Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen

CELEX52013SC0011

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the documents Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 establishing a single European railway area, as regards the opening of the market for domestic passenger transport services by rail and the governance of the railway infrastructure

CELEX52013SC0010

Commission staff working paper - Impact assessment accompanying the : proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (recast) proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the market in coach and bus services (recast) {COM(2007) 263 final} {COM(2007) 264 final} {COM(2007) 265 final} {SEC(2007) 636}

CELEX52007SC0635