EU-rättsliga dokument

Växtskydd

EU rättsområden

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEGKOM(2003) 117 slutlig - 2003/0052 (COD) om ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

CELEX52005PC0022