Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989D0004.pdf

31989D0004

89/4/EEG: Kommissionens beslut av den 21 december 1988 om Rådgivande kommittén för fiskerinäringenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 005 , 07/01/1989 s. 0033 - 0034

Finsk specialutgåva Område 4 Volym 3 s. 0124

Svensk specialutgåva Område 4 Volym 3 s. 0124KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 december 1988 om Rådgivande kommittén för fiskerinäringen (89/4/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

En rådgivande kommitté för fiskerinäringen inrättades genom kommissionens beslut 71/128/EEG av den 25 februari 1971(); texten till det beslutet har ersatts genom beslut 73/429/EEG av den 31 oktober 1973().

Då nya medlemsstater anslutits till gemenskapen bör bestämmelserna om fördelningen av platser i kommittén ändras.

Dessutom krävs några smärre ändringar av texten i det ovan nämnda beslutet, varför en helt ny version av texten för klarhetens skull bör utarbetas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten till beslut 73/429/EEG om inrättande av en Rådgivande kommitté för fiskerinäringen skall ersättas med följande:

"Artikel 1

1. En rådgivande kommitté för fiskerinäringen, nedan kallad `kommittén`, skall vara knuten till kommissionen.

2. Kommittén skall vara sammansatt av företrädare för följande intressegrupper: producenter och kooperativa sammanslutningar inom fiskeindustrin, kreditinstitutioner engagerade inom fiskerisektorn, handeln med fiskeriprodukter samt arbetstagare och konsumenter inom sektorn.

Artikel 2

1. Kommissionen kan inhämta kommitténs synpunkter på alla problem i samband med de förordningar som rör den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt synpunkter på de åtgärder som kommissionen skall besluta om enligt dessa förordningar, samt alla sociala problem som kan uppkomma inom branschen, med undantag av arbetsmarknadskonflikter.

2. Kommitténs ordförande får göra kommissionen uppmärksam på önskvärdheten av att kommitténs synpunkter inhämtas i alla frågor inom dess kompetensområde i vilka den inte fått yttra sig. Detta skall särskilt ske om någon av de berörda parterna begär det.

Artikel 3

1. Kommittén skall bestå av 45 ledamöter.

2. Platserna i kommittén skall fördelas enligt följande:

- 21 till företrädare för fiskeriproducenterna.

- Tre till företrädare för kooperativa fiskerisammanslutningar.

- En till företrädaren för affärsbanker som finansierar marina aktiviteter (Banques commerciales pour les activités maritimes).

- Två till företrädare för specialinstitut för andelskrediter.

- Fem till företrädare för handeln med fiskeriprodukter.

- Fem till företrädare för fiskerinäringen.

- Fem till företrädare för arbetstagarna inom fisket och fiskeriindustrin.

- Tre till företrädare för konsumenterna.

Artikel 4

1. Medlemmarna i kommittén skall utses av kommissionen på förslag av de branschorganisationer och fackliga organisationer på gemenskapsnivå som är mest representativa för de intressen som anges i artikel 1.2. Konsumenternas företrädare skall utses på förslag av Rådgivande konsumentkommittén.

Dessa organisationer skall föreslå två kandidater av olika nationalitet för varje plats som skall besättas.

2. Medlemmarna i kommittén skall utses på tre år. Deras mandat får förnyas. Någon ersättning skall inte utgå för arbetet.

Efter utgången av de tre åren skall kommittémedlemmarna sitta kvar tills de ersätts eller tills deras mandat förnyas.

En medlems mandatperiod kan upphöra före utgången av de tre åren genom dödsfall eller avgång.

Mandatperioden kan också upphöra om den organisation som medlemmen företräder begär att han skall ersättas.

En efterträdare skall då utses i enlighet med det förfarande som anges i punkt 1 för återstoden av mandatperioden.

3. Kommissionen skall i informationssyfte offentliggöra en förteckning över kommitténs medlemmar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Kommittén skall med två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna välja en ordförande och två vice ordförande för en treårsperiod.

Kommittén får med samma majoritet inom sig välja ytterligare medlemmar till presidiet. Utöver ordföranden skall presidiet i så fall bestå av högst en företrädare för varje intressegrupp som ingår i kommittén.

Presidiet skall förbereda och organisera kommitténs arbete.

Artikel 6

På begäran av en intressegrupp får ordföranden inbjuda en person som är utsedd av den berörda gruppen till att närvara vid kommitténs sammanträden. Han får likaledes på en sådan begäran inbjuda personer med särskild kompetens i någon fråga på dagordningen till att delta som sakkunniga i kommitténs överläggningar. De sakkunniga får bara delta i diskussionerna i de frågor för vilka de blivit inbjudna.

Artikel 7

Kommittén får tillsätta arbetsgrupper för att biträda med arbetet.

Artikel 8

1. Kommittén skall sammankallas av kommissionen och sammanträda på den plats där kommissionen har sitt säte. Ordföranden kallar presidiet till sammanträden efter överenskommelse med kommissionen.

2. Företrädare för kommissionens berörda enheter skall delta i de sammanträden som kommittén, dess presidium och arbetsgrupper håller.

3. Kommissionen skall ställa sekreterarservice till förfogande för kommittén, dess presidium och arbetsgrupper.

Artikel 9

Kommittén skall behandla de frågor i vilka kommissionen begärt ett yttrande. Någon omröstning skall inte förekomma.

Kommissionen får vid hörandet av kommittén sätta ut en tidsgräns, inom vilken kommitténs yttrande skall avges.

De synpunkter som framförts av de olika intressegrupperna skall tas upp i ett protokoll som överlämnas till kommissionen.

Om kommittén uppnår enighet om det yttrande som skall avges, skall den utarbeta gemensamma ställningstaganden och foga dem till protokollet.

Artikel 10

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 214 i fördraget är kommitténs medlemmar skyldiga att inte avslöja information som kommit till deras kännedom genom arbetet i kommittén eller i dess arbetsgrupper, om kommissionen meddelar dem att det begärda yttrandet eller den fråga som väckts avser ett ärende av konfidentiell natur.

I sådana fall får endast medlemmarna i kommittén och företrädare för kommissionens berörda enheter närvara vid sammanträdena."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 21 december 1988.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1988.

På kommissionens vägnar

António CARDOSO E CUNHA

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 68, 22.3.1971, s. 18.

() EGT nr L 355, 24.12.1973, s. 61.