Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 151 , 15/06/1990 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 16 Volym 2 s. 0008

Svensk specialutgåva Område 16 Volym 2 s. 0008RÅDETS FÖRORDNING (EURATOM, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 187 i detta,

med beaktande av det förslag till förordning som kommissionen framlagt(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

För att kunna utföra sina åligganden enligt fördragen, särskilt de som följer av vad som stadgas om den inre marknaden i artikel 8a i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen nedan kallat Romfördraget , måste kommissionen ha fullständig och tillförlitlig information. För att kunna verka effektivt måste Europeiska gemenskapernas statistikkontor nedan kallat EG:s statistikkontor kunna ta del av all den nationella statistiska information som behövs för att utarbeta gemenskapsstatistik och genomföra erforderliga analyser.

Artikel 5 i Romfördraget och artikel 192 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen nedan kallat Euratomfördraget förpliktar medlemsstaterna att underlätta genomförandet av gemenskapens uppgifter. Denna skyldighet omfattar tillhandahållandet av all erforderlig information. Avsaknaden av sådana statistiska uppgifter som är skyddade mot obehörig insyn innebär för EG:s statistikkontor en avsevärd brist på information på gemenskapsnivå och gör det svårt att utarbeta statistik och genomföra analyser rörande gemenskapen.

Medlemsstaternas grund att åberopa regler om insynsskydd för vissa statistiska uppgifter kommer emellertid att bortfalla i och med att det kan konstateras att EG:s statistikkontor ger samma garantier för skydd mot obehörig insyn som de nationella statistiska institutionerna.

Sådana garantier finns nu redan i viss utsträckning i gemenskapsfördragen, nämligen i artikel 214 i Romfördraget och i artikel 194.1 i Euratomfördraget, liksom i tjänstereglementena för Europeiska gemenskapernas tjänstemän och kan förstärkas genom lämpliga åtgärder enligt denna förordning.

Enligt artikel 214 i Romfördraget och artikel 194.1 i Euratomfördraget förpliktas gemenskapens tjänstemän och andra anlitade att också efter att deras åligganden har upphört inte röja information av det slag som omfattas av befattningshavares tystnadsplikt.

Artikel 17 i tjänstgöringsreglementet för Europeiska gemenskapernas tjänstemän förpliktar vidare tjänstemännen att skydda alla sådana omständigheter och uppgifter mot obehörig insyn som de har fått kännedom om vid eller i samband med utförandet av sina åligganden. De är bundna av denna förpliktelse även sedan de har lämnat sin tjänst.

Varje brott mot insynsskyddet för statistiska uppgifter som är skyddade enligt denna förordning måste beivras effektivt, vem som än har begått det.

Varje överträdelse, vare sig uppsåtlig eller uppkommen genom oaktsamhet, av de regler som gäller för de tjänstemän och andra som arbetar för EG:s statistikkontor, leder till ansvar och i tillämpliga fall rättsliga påföljder för brott mot befattningshavares tystnadsplikt enligt artikel 12 i förening med artikel 18 i Protokollet om Europeiska gemenskapernas privilegier och immunitet.

Enligt artikel 215 i Romfördraget och artikel 188 i Euratomfördraget skall gemenskapen också gottgöra varje skada som dess institutioner eller dess personal vållat vid utförandet av sina åligganden.

Denna förordning gäller enbart utlämnande till EG:s statistikkontor av sådana statistiska uppgifter som inom de nationella statistiska institutionernas verksamhetsområde är skyddade mot obehörig insyn och påverkar inte de nationella föreskrifter eller gemenskapsregler som rör utlämnande av andra slag av information till kommissionen.

Denna förordning skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 223 i Romfördraget enligt vilken ingen medlemsstat är skyldig att tillhandahålla information vars röjande medlemsstaten i fråga anser strida mot dess väsentliga säkerhetsintressen.

I enlighet med artikel 47 i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen har kommissionen fattat beslut nr 1566/86/EKSG(), men såsom följer av artikel 232 i Romfördraget berörs detta eller andra av samma typ inte av denna förordning.

Inrättandet enligt denna förordning av en kommitté för skydd mot obehörig insyn för statistiska uppgifter står i överensstämmelse med rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987, vilket fastställer förfarandena för utövandet av de verkställande befogenheter som tilldelats kommissionen().

Genomförandet av de regler som denna förordning innehåller och i synnerhet de regler som syftar till att säkerställa insynsskyddet för statistiska uppgifter som lämnas till EG:s statistikkontor kommer att kräva personella, tekniska och finansiella resurser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ändamålet med denna förordning är att

- ålägga nationella organ att lämna insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistiska kontor (nedan kallat EG:s statistikkontor),

- ge garanti för att kommissionen vidtar alla de åtgärder som erfordras för att säkerställa insynsskydd för uppgifter som lämnas till EG:s statistikkontor.

2. Denna förordning är tillämplig enbart på insynsskyddet för statistiska uppgifter. Den berör inte specialregler, gemenskapsregler eller nationella regler om annat insynsskydd.

Artikel 2

I denna förordning avses med:

1. insynsskyddade statistiska uppgifter: uppgifter som av medlemsstaterna behandlas som skyddade mot obehörig insyn i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis om skydd för statistiska uppgifter mot obehörig insyn,

2. nationella organ: nationella statistiska institutioner och andra nationella organ som är ansvariga för insamling och användning av statistik för Europeiska gemenskaperna,

3. uppgifter om fysiska personers privatliv: uppgifter om fysiska personers privat- och familjeliv så som dessa definieras av de olika medlemsstaternas nationella lagstiftning och praxis,

4. användning för statistiska ändamål: användning uteslutande för sammanställning av statistiska tabeller eller för statistiska ekonomiska analyser. Detta utesluter användning för administrativa, juridiska eller fiskala ändamål eller för kontroll av andra uppgifter från de objekt som har undersökts,

5. statistiskt objekt: den minsta enhet varom statistiska uppgifter lämnas till EG:s statistikkontor,

6. direkt identifiering: identifiering av ett statistiskt objekt genom dess namn eller adress eller av ett officiellt tilldelat och offentligt identitetsnummer,

7. indirekt identifiering: härledning av ett statistiskt objekts identitet med hjälp av annan information än den under punkt 6 nämnda,

8. tjänstemän vid EG:s statistikkontor: gemenskapens tjänstemän enligt artikel 1 i Tjänstgöringsreglementet för Europeiska gemenskapernas tjänstemän, som arbetar inom EG:s statistikkontor,

9. annan personal vid EG:s statistikkontor: av gemenskaperna anlitade personer enligt artiklarna 2-5 i Villkoren för anlitande av andra befattningshavare vid Europeiska gemenskaperna, som arbetar inom EG:s statistikkontor,

10. spridning: tillhandahållande av uppgifter i någon form: publikationer, åtkomst till databaser, mikrofiche, telefonmeddelanden, osv.

Artikel 3

1. De nationella organen skall åläggas att lämna insynsskyddade uppgifter till EG:s statistikkontor.

2. Nationella regler om statistiskt insynsskydd får inte åberopas för att hindra utlämnandet av insynsskyddade uppgifter till EG:s statistikkontor i de fall då någon gemenskapens rättsakt rörande gemenskapsstatistik föreskriver utlämnande av sådana uppgifter.

3. Utlämnande till EG:s statistikkontor av insynsskyddade uppgifter om företagsstruktur och företagsverksamheter som insamlats innan denna förordning trätt i kraft måste ske i enlighet med de regler och den praxis beträffande insynsskydd för statistiska uppgifter som gäller i medlemsstaterna.

Utlämnande till EG:s statistikkontor av insynsskyddade statistiska uppgifter i den mening som avses i punkt 2 skall ske så att de statistiska objekten inte kan direkt identifieras. Detta hindrar inte tillämpning av regler i någon medlemsstats lagstiftning vilka medger att insynsskyddade uppgifter utlämnas i större utsträckning.

4. Nationella myndigheter skall inte vara skyldiga att till EG:s statistikkontor lämna ut uppgifter om fysiska personers privatliv om den utlämnade informationen skulle kunna leda till att personerna blir identifierade direkt eller indirekt.

Artikel 4

1. Kommissionen skall vidta alla de rättsliga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras för att säkerställa insynsskyddet för de statistiska uppgifter som medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt artikel 3 lämnar till EG:s statistikkontor.

2. De skyddsåtgärder som avses i artikel 5 skall tillämpas på

a) alla insynsskyddade statistiska uppgifter vilkas utlämnande till EG:s statistikkontor föreskrivs i någon gemenskapens rättsakt rörande gemenskapsstatistik,

b) alla insynsskyddade statistiska uppgifter som någon medlemsstat frivilligt lämnar till EG:s statistikkontor.

3. Förfarandena för överlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till EG:s statistikkontor och principerna för skydd av sådana uppgifter skall fastställas av kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 7.

Artikel 5

1. Kommissionen skall uppdra åt chefen för EG:s statistikkontor att säkerställa skyddet av uppgifter som medlemsstaternas nationella myndigheter lämnat EG:s statistikkontor. Den skall efter att ha rådgjort med den kommitté som avses i artikel 7, fastställa utformningen av EG:s statistikkontors inre organisation så att detta skydd säkerställs.

2. Insynsskyddade statistiska uppgifter som lämnats till EG:s statistikkontor skall vara åtkomliga endast för tjänstemän vid EG:s statistikkontor och får av dessa användas uteslutande för statistiska ändamål.

3. Kommissionen kan dock medge åtkomst i särskilda fall och uteslutande för statistiska ändamål till insynsskyddade statistiska uppgifter för annan personal vid EG:s statistikkontor och andra fysiska personer som arbetar i statistikkontorets lokaler enligt kontrakt. Förfarandena för sådan åtkomst bestäms av kommissionen enligt det förfarande som stadgas i artikel 7.

4. Insynsskyddade statistiska uppgifter som EG:s statistikkontor har tillgång till får spridas endast när de sammanställts med andra uppgifter i en form som säkerställer att statistiska objekt varken direkt eller indirekt kan identifieras.

5. Tjänstemän och annan personal hos EG:s statistikkontor liksom andra fysiska personer som arbetar i statistikkontorets lokaler enligt kontrakt får inte använda eller sprida sådana uppgifter för andra ändamål än de som föreskrivs i denna förordning. Detta förbud skall fortsätta att gälla även efter det att personen i fråga övergått till andra sysslor, slutat sin tjänst eller pensionerats.

Artikel 6

Varje medlemsstat skall före den 1 januari 1992 vidta erforderliga åtgärder för att stävja alla brott mot skyldigheten att vidmakthålla insynsskyddet för statistiska uppgifter som utlämnats i enlighet med artikel 3. Dessa åtgärder skall åtminstone omfatta brott begångna inom medlemsstatens territorium, av tjänstemän vid EG:s statistikkontor eller övrig personal eller andra fysiska personer som under kontrakt arbetar i statistikkontorets lokaler.

Varje medlemsstat skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om åtgärderna. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till de andra medlemsstaterna.

Artikel 7

En kommitté för insynskydd i statistik, bestående av företrädare för alla medlemsstater och med en företrädare för kommissionen som ordförande (chefen för EG:s statistikkontor eller någon denne utser) inrättas härmed.

Kommissionens företrädare skall för kommittén framlägga ett förslag till sådana åtgärder som avses i artikel 4.3 och artikel 5.3. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Yttrandet skall avges med den majoritet som bestäms i artikel 148.2 i Romfördraget för beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas företrädare skall därvid ha det röstetal som anges i nämnda artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall dock kommissionen genast underrätta rådet.

I sådana fall

- får kommissionen uppskjuta verkställigheten av de åtgärder som kommissionen har beslutat tre månader räknat från den dag då kommissionen lämnade sin underrättelse till rådet,

- får rådet med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom den tid som anges i föregående strecksats.

Kommittén fastställer själv sin arbetsordning.

Artikel 8

Kommittén skall granska ärenden som tas upp till behandling av ordföranden på dennes eget initiativ eller på begäran av någon medlemsstats företrädare och som avser tillämpningen av denna förordning.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg, den 11 juni 1990.

På rådets vägnar

A. REYNOLDS

Ordförande

() EGT nr C 86, 7.4.1989, s. 27.

() EGT nr C 291, 20.11.1989, s. 27.

() EGT nr L 141, 28.5.1986, s. 1.

() EGT nr L 197, 18.7.1987, s. 33.