Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 571/92 av den 2 mars 1992 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskapernaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 062 , 07/03/1992 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0165

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0165RÅDETS FÖRORDNING (EEG, EURATOM, EKSG) nr 571/92 av den 2 mars 1992 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, framlagt efter yttrande från kommittén för tjänsteföreskrifter,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av domstolens yttrande, och

med beaktande av följande:

För att följa likabehandlingsprincipen är det i enlighet med domstolens rättspraxis nödvändigt att utsträcka artikel 11 i bilaga 8 till tjänsteföreskrifterna till att även omfatta dels tjänstemän som tidigare bedrivit verksamhet som egenföretagare och dels tjänstemän som lämnar sin tjänst i Europeiska gemenskaperna för att starta verksamhet som anställd eller egenföretagare, på grundval av vilken de blir berättigade till pension.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 11 i bilaga 8 till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna skall ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Följande skall gälla för en tjänsteman som slutar sin tjänst i Europeiska gemenskaperna för att

- tillträda en tjänst i en statlig förvaltning eller en nationell eller internationell organisation som har slutit ett avtal med gemenskaperna, eller

- bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare, på grundval av vilken han blir berättigad till pension enligt ett system vars administrativa organ har slutit ett avtal med gemenskaperna:

Tjänstemannen skall ha rätt att få det försäkringstekniska värdet för den avgångspension han är berättigad till inom gemenskapen överförd till pensionskassan för förvaltningen eller organisationen eller till den pensionskassa från vilken han blir berättigad till pension på grundval av den verksamhet han bedriver som anställd eller egenföretagare."

2. Punkt 2 första stycket skall ersättas med följande:

"2. Följande skall gälla för en tjänsteman som tillträder en tjänst i gemenskaperna efter att ha

- lämnat sin tjänst i en statlig förvaltning eller en nationell eller internationell organisation, eller

- bedrivit verksamhet som anställd eller egenföretagare:

Tjänstemannen skall då han anställs ha rätt att få antingen det försäkringstekniska värdet eller det schablonmässiga återköpsvärdet för den avgångspension han är berättigad till på grundval av sådan tjänstgöring eller verksamhet inbetald till gemenskaperna."

Artikel 2

En tjänsteman som blev fast anställd innan denna förordning trädde i kraft kan hos sin institution ansöka om överföringar enligt artikel 1.2 av pensionsrättigheter han förvärvat på grundval av verksamhet som egenföretagare.

Ansökningar skall göras inom 12 månader efter det att denna förordning träder i kraft.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1962.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Ufärdad i Bryssel den 2 mars 1992.

På rådets vägnar

João PINHEIRO

Ordförande

() EGT nr C 280, 28.10.1991, s. 174.