Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0246.pdf

31997D0246

97/246/EG: Kommissionens beslut av den 4 april 1997 om ändring av beslut 71/128/EEG om Rådgivande kommittén för fiskerinäringenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 097 , 12/04/1997 s. 0027 - 0027KOMMISSIONENS BESLUT av den 4 april 1997 om ändring av beslut 71/128/EEG om Rådgivande kommittén för fiskerinäringen (97/246/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

En rådgivande kommitté för fiskerinäringen inrättades genom kommissionens beslut 71/128/EEG (1), ändrat genom beslut 89/4/EEG (2),

Det ankommer på kommissionen att göra branschorganisationer, fackliga organisationer och konsumentorganisationer delaktiga i utformningen och förvaltningen av den gemensamma fiskeripolitiken.

Av erfarenheterna från samråden med branschorganisationer, fackliga organisationer och konsumentorganisationer har framkommit att det är nödvändigt att anpassa kommitténs roll och funktion till den utveckling som har skett sedan kommittén skapades för att förbättra samrådsförfarandet och finna de bästa formerna för kommitténs verksamhet.

Mandatet för kommitténs medlemmar löpte ut den 9 november 1995 och det är således lämpligt att göra nya utnämningar.

Det synes emellertid lämpligt att begränsa tiden för kommittémedlemmarnas nya mandatperiod till 18 månader. Kommissionen bör under denna period utarbeta lämpliga bestämmelser för kommitténs sammansättning och arbetssätt med målet att anta ett nytt beslut.

Med hänsyn till detta synes det inte lämpligt att bestämma att kommitténs medlemmar efter denna period på 18 månader kan behålla sina platser till dess att föreskrifter ges om att ersätta dem eller förnya deras mandat.

Det är vidare lämpligt att ändra beslutets lydelse på några punkter av mindre betydelse.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 71/128/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Medlemmarna i kommittén skall utses av kommissionen på förslag av de branschorganisationer och fackliga organisationer och konsumentorganisationer på gemenskapsnivå som är mest representativa för de intressen som anges i artikel 1.2.

Dessa organisationer skall föreslå två kandidater av olika nationalitet för varje plats som skall besättas.

2. Medlemmarna i kommittén skall utses på 18 månader. Någon ersättning skall inte utgå för arbetet.

En medlems mandatperiod skall vid dödsfall eller avgång upphöra före utgången av de 18 månaderna.

Mandatperioden kan också upphöra om den organisation som medlemmen företräder begär att han skall ersättas.

En efterträdare skall då utses i enlighet med förfarandet i punkt 1 för återstoden av mandatperioden.

3. Kommissionen skall i informationssyfte offentliggöra en förteckning över kommitténs medlemmar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning."

2) Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

Kommittén skall välja en ordförande och två vice ordförande för en period av 18 månader. Valet skall ske med två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna.

Kommittén får med samma majoritet inom sig välja ytterligare medlemmar till presidiet. Utöver ordföranden skall presidiet i så fall bestå av högst en företrädare för varje ekonomisk intressegrupp som ingår i kommittén.

Presidiet skall förbereda och organisera kommitténs arbete."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 4 april 1997.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 1997.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 68, 22.3.1971, s. 18.

(2) EGT nr L 5, 7.1.1989, s. 33.