Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0247.pdf

31997D0247

97/247/EG: Kommissionens beslut av den 4 april 1997 om inrättande av en särskild sektion för vattenbruk inom Rådgivande kommittén för fiskeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 097 , 12/04/1997 s. 0028 - 0029KOMMISSIONENS BESLUT av den 4 april 1997 om inrättande av en särskild sektion för vattenbruk inom Rådgivande kommittén för fiske (97/247/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Det är viktigt att inhämta synpunkter från branschen och konsumenterna om olika frågor som berör vattenbruket vid inrättandet av en gemensam ordning för fiske och vattenbruk.

En rådgivande kommitté för fiske inrättades genom kommissionens beslut 71/128/EEG av den 25 februari 1971 (1), senast ersatt genom beslut 89/4/EEG (2).

Med hänsyn till vattenbrukets utveckling, dess ekonomiska betydelse och dess särskilda egenskaper, bör en särskild sektion för vattenbruk inrättas inom Rådgivande kommittén för fiske, för att få ett bättre samråd med sektorn.

För att garantera att samrådet med fiske- och vattenbrukssektorerna samordnas bör sektionens ordförande vara ordföranden för Rådgivande kommittén för fiske och vid behov bör Rådgivande kommittén för fiske och den särskilda sektionen hålla gemensamma sammanträden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En särskild sektion för vattenbruk inom Rådgivande kommittén för fiske, nedan kallad "sektionen", skall vara knuten till kommissionen.

2. Sektionen skall bestå av representanter för följande ekonomiska kategorier med anknytning till vattenbrukssektorn: producenter, kooperativ, kreditinstitut, handel och industri, arbetstagare och konsumenter.

Artikel 2

1. Sektionen kan rådfrågas av kommissionen om alla ärenden som berör vattenbruk, särskilt om åtgärder som kommissionen behöver vidta inom ramen för den gemensamma fiske- och vattenbrukspolitiken.

2. Sektionens ordförande får göra kommissionen uppmärksam på att det är önskvärt att sektionens synpunkter inhämtas i en fråga som hänförs till dess kompetensområde.

3. Detta skall särskilt ske om någon av de ekonomiska kategorier som finns företrädda begär det.

Artikel 3

Sektionen skall bestå av 20 medlemmar. Platserna skall fördelas enligt följande:

- 13 platser till företrädare för producenter och vattenbrukskooperativ, varav minst fyra platser till företrädare för blötdjursproducenter och kooperativ.

- 3 platser till företrädare för handel med och bearbetning av vattenbruksprodukter.

- 2 platser till företrädare för arbetstagare inom vattenbrukssektorn.

- 1 gemensam plats till företrädare för affärsbanker och särskilda kooperativa kreditinstitut.

- 1 plats till företrädare för konsumenterna.

Artikel 4

1. Sektionens medlemmar skall utses av kommissionen på förslag av de branschorganisationer och organ på gemenskapsnivå som är mest representativa för de ekonomiska kategorier som anges i artikel 1.2. Dessa organisationer skall föreslå två kandidater av olika nationalitet för varje plats som skall besättas.

2. Medlemmarna i sektionen skall utses på tre år, med undantag för den första mandatperioden som skall löpa ut samtidigt med mandatperioden för ledamöterna i Rådgivande kommittén för fiske. Deras mandat får förnyas. Någon ersättning skall inte utgå för arbetet.

Efter utgången av de tre åren skall medlemmarna sitta kvar tills de ersätts eller tills deras mandat förnyas.

En medlems mandatperiod kan upphöra före utgången av de tre åren genom dödsfall eller avgång.

Mandatperioden kan också upphöra om den organisation som medlemmen företräder begär att han skall ersättas.

En efterträdare skall då utses enligt förfarandet i punkt 1 för återstoden av mandatperioden.

3. Kommissionen skall i informationssyfte offentliggöra en förteckning över kommitténs medlemmar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Ordföranden för Rådgivande kommittén för fiske skall vara ordförande för sektionen. Sektionen skall välja en vice ordförande för en treårsperiod, med undantag för den första mandatperioden som upphör samtidigt med mandaten för sektionens medlemmar enligt artikel 4.2. Valet skall ske med två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna. Sektionen får med samma majoritet välja ytterligare medlemmar till presidiet: Utöver ordföranden skall presidiet i så fall bestå av högst en företrädare för varje ekonomisk kategori som ingår i sektionen. Presidiet skall förbereda och organisera sektionens arbete.

Artikel 6

På begäran av någon företrädd ekonomisk kategori får ordföranden inbjuda en person som är utsedd av den berörda kategorin att vara närvarande vid sektionens sammanträden. Han får likaledes på en sådan begäran inbjuda personer med särskild kompetens i någon fråga på dagordningen att delta som experter i sektionens överläggningar. Experterna får bara delta i diskussionerna i de frågor för vilka de blivit inbjudna.

Artikel 7

Sektionen får tillsätta arbetsgrupper för att underlätta arbetet.

Artikel 8

1. Sektionen skall sammankallas av kommissionen och sammanträda på den plats där kommissionen har sitt säte. Ordföranden kallar presidiet till sammanträden efter överenskommelse med kommissionen.

2. Gemensamma sammanträden med Rådgivande kommittén för fiske skall anordnas på begäran av ordföranden för Rådgivande kommittén för fiske eller av kommissionen.

3. Företrädare för kommissionens berörda enheter skall delta i de sammanträden som sektionen, dess presidium och arbetsgrupper håller.

4. Kommissionen skall ställa sekreterarservice till förfogande för sektionen, dess presidium och arbetsgrupper.

Artikel 9

Sektionen skall behandla de frågor i vilka kommissionen begärt ett yttrande. Någon omröstning skall inte förekomma.

Kommissionen får vid hörandet av sektionen fastställa en tidsfrist inom vilken sektionens yttrande skall avges.

De synpunkter som framförts av de olika företrädda ekonomiska kategorierna skall tas upp i ett protokoll som överlämnas till kommissionen.

Om sektionen uppnår enighet om det yttrande som skall avges, skall den utarbeta gemensamma ställningstaganden och foga dem till protokollet.

Artikel 10

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 214 i fördraget är sektionens medlemmar skyldiga att inte avslöja information som kommit till deras kännedom genom arbetet i sektionen eller i dess arbetsgrupper, om kommissionen meddelar dem att det begärda yttrandet eller den fråga som väckts avser ett ärende av konfidentiell natur.

I sådana fall får endast medlemmarna i sektionen och företrädare för kommissionens berörda enheter närvara vid sammanträdena.

Artikel 11

Detta beslut träder i kraft den 4 april 1997.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 1997.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 68, 22.3.1971, s. 18.

(2) EGT nr L 5, 7.1.1989, s. 33.