Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0478.pdf

31999D0478

1999/478/EG: Kommissionens beslut av den 14 juli 1999 om förnyelse av den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk [delgivet med nr K(1999) 2042]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 187 , 20/07/1999 s. 0070 - 0073KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 juli 1999

om förnyelse av den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk

[delgivet med nr K(1999) 2042]

(1999/478/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

1. Det är viktigt att kommissionen samlar in yttranden från berörda kretsar i frågor i samband med införandet av en gemensam fiskeripolitik (GFP).

2. En rådgivande kommitté för fiskerinäringen inrättades genom kommissionens beslut 71/128/EEG(1), senast ändrat genom beslut 89/4/EEG(2), ändrat genom beslut 97/246/EG(3).

3. Inom ramen för den rådgivande kommittén bör diskussionen om att utarbeta och förvalta den gemensamma fiskeripolitiken utvidgas till att omfatta alla berörda instanser, särskilt vattenbrukssektorn och andra organisationer än branschorganisationer. För detta ändamål är det nödvändigt att se över kommitténs struktur.

4. För att främja utformningen av analyser och gemensamma ståndpunkter i fråga om den gemensamma fiskeripolitiken bör medlemmarna i den rådgivande kommittén i första hand behandla frågor som rör just dem.

5. För att arbetet skall bli effektivt bör antalet medlemmar i kommittén begränsas.

6. Villkoren för diskussionen bör förbättras med hjälp av en bättre samordning mellan kommittén i sin helhet, som skall utarbeta riktlinjer för arbetet och yttra sig, och arbetsgrupperna, vilkas uppgift det är att ta fram underlag för dessa yttranden.

7. Kommittémedlemmarnas mandat löper ut den 31 juli 1999 i slutet av en övergångsperiod som fastställts för att reformera kommittén, och beslutet bör därför ändras i enlighet med ovanstående.

8. Av tydlighetsskäl bör beslut 71/128/EEG ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Inom kommissionen skall det inrättas en rådgivande kommitté för fiske och vattenbruk (nedan kallad kommittén), i vilken de fyra arbetsgrupper ingår som avses i artikel 7.

2. Kommittén skall bestå av representanter för följande berörda instanser: de branschorganisationer som är representativa för produktions- och bearbetningsföretagen eller för handeln med fiske- och vattenbruksprodukter och andra organisationer än branschorganisationer som företräder konsumenterna, miljön och utvecklingen.

3. I de grupper som avses i artikel 7 skall ingå bland annat experter inom fiskesektorn som företräder vetenskapliga eller ekonomiska organ, kreditorgan eller organ för ett första utsläppande på marknaden.

Artikel 2

Kommittén kan konsulteras av kommissionen eller, på ordförandens initiativ eller på begäran av en eller flera av kommittémedlemmarna, behandla dels frågor om bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt de åtgärder som kommissionen står i begrepp att vidta inom ramen för dessa bestämmelser, och dels ekonomiska och sociala frågor avseende fiskesektorn, med undantag för dem som handlar om fiskesektorns arbetsgivare och arbetstagare i egenskap av arbetsmarknadens parter.

Artikel 3

Kommittén skall ha tjugo medlemmar, nedan kallade kommittémedlemmar.

1. En plats skall tilldelas var och en av följande elva berörda instanser, som räknas upp nedan. För var och en av dessa elva platser skall det finnas en ordinarie ledamot och en suppleant:

>Plats för tabell>

2. Ordföranden och vice ordföranden i dialogkommittén för fiskesektorn(4), ordföranden och vice ordföranden i de arbetsgrupper nr 1, 3 och 4 som avses i artikel 7 samt ordföranden för den arbetsgrupp nr 2 som avses i artikel 7 skall ingå i kommittén.

Artikel 4

1. Medlemmarna i kommittén skall utses av kommissionen på förslag av de organ på gemenskapsnivå som är mest representativa för de berörda instanser som avses i artikel 3.1. Konsumentrepresentanten skall föreslås av konsumentkommittén(5).

För var och en av de platser som skall besättas, med undantag för de platser som är reserverade för dialogkommittén för fiskerisektorn, skall dessa organ föreslå två kandidater av olika nationalitet. För de platser som tillfaller de instanser som avses i artikel 3.1 skall namnen anges på de kandidater som föreslås som ordinarie medlem och suppleant.

Medlemmarna i kommittén skall utses på tre år. Mandatet skall kunna förnyas. Någon ersättning skall inte utgå för arbetet.

Efter denna treårsperiod skall kommittémedlemmarna sitta kvar tills de ersätts eller tills deras mandat förnyas.

En medlems mandatperiod kan upphöra före utgången av de tre åren genom dödsfall eller avgång.

Mandatperioden kan också upphöra om den organisation som medlemmen företräder begär att han skall ersättas.

En efterträdare skall då utses i enlighet med det förfarande som anges i punkt 1 för återstoden av mandatperioden.

2. Kommissionen skall i informationssyfte offentliggöra en förteckning över kommitténs medlemmar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Kommittén skall välja en ordförande och två vice ordförande för en period på tre år. Valet skall ske med två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna.

De kommittémedlemmar som avses i artikel 3.2 skall utgöra kommitténs presidium med undantag för fartygsägarnas representant som är medlem i dialogkommittén för sektorn.

Presidiet skall välja ordföranden, förbereda och organisera arbetet i de arbetsgrupper som avses i artikel 7.

Artikel 6

På begäran av en av de organisationer som avses i artikel 4.1 får ordföranden inbjuda en person som är utsedd av organisationen i fråga till att närvara vid kommitténs sammanträden. Ordföranden får likaledes på en sådan begäran inbjuda personer med särskild kompetens i någon fråga på dagordningen till att delta som sakkunniga i kommitténs överläggningar. Suppleanterna får på egen bekostnad närvara vid mötena som observatörer.

Artikel 7

Kommittén skall inrätta fyra arbetsgrupper för att förbereda sina yttranden.

Dessa gruppers beteckningar, deras ordförandeskap och sammansättninger återges i bilagan till detta beslut.

Efter överensskommelse med kommissionen skall deltagarna i arbetsgrupperna väljas i enlighet med dagordningen på varje möte av de organ på gemenskapsnivå som är de mest representativa. Företrädare för biologi- och ekonomisektorerna skall utses av den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen(6). Kommissionen får, med anledning av dagordningen, utse ytterligare experter.

Artikel 8

1. Kommittén skall samlas efter kallelse från kommissionen i enlighet med ett årligt arbetsprogram som skall fastställas efter överenskommelse med kommissionen. Ordföranden kallar presidiet till sammanträden efter överensskommelse med kommissionen.

2. Företrädare för kommissionens enheter skall delta i de sammanträden som kommittén, dess presidium och arbetsgrupper håller.

3. Kommissionen skall ställa sekreterarservice till förfogande för kommittén, dess presidium och arbetsgrupper.

4. Efter överenskommelse med kommissionen skall kommittén utarbeta regler för hur arbetsprogrammet skall genomföras, hur mötena skall förberedas, hur sammanträden skall hållas, hur protokoll skall föras, hur ståndpunkter och slutsatser skall antas samt för hur yttranden eller rekommendationer skall formuleras.

Artikel 9

Kommittén skall ta ställning när kommissionen begär att den skall yttra sig, samt i de frågor som tas upp i arbetsprogrammet.

När kommissionen begär att kommittén skall yttra sig får den sätta en tidsgräns, inom vilken kommitténs yttrande skall avges.

De synpunkter som framförts av de olika berörda instanserna skall tas upp i ett protokoll som överlämnas till kommissionen.

Om kommittén uppnår enighet om det yttrande som skall avges, skall den utarbeta gemensamma ställningstaganden och foga dem till protokollet.

Artikel 10

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 287 i fördraget är kommitténs och arbetsgruppernas medlemmar skyldiga att inte avslöja information som kommit till deras kännedom genom arbetet i kommittén eller i dess arbetsgrupper, om kommissionen meddelar dem att det begärda yttrandet eller den fråga som väckts avser ett ärende av konfidentiell natur.

I sådana fall får endast medlemmarna i kommittén och företrädare för kommissionens berörda enheter närvara vid sammanträdena.

Artikel 11

Beslut 71/128/EEG och kommissionens beslut 97/247/EG(7) om inrättande av en särskild sektion för vattenbruk inom Rådgivande kommittén för fiske skall upphöra att gälla.

Artikel 12

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1999.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 68, 22.3.1971, s. 18.

(2) EGT L 5, 7.1.1989, s. 33.

(3) EGT L 97, 12.4.1997, s. 27.

(4) EGT L 225, 12.8.1998, s. 27 (98/500/EG).

(5) EGT L 162, 13.7.1995, s. 37.

(6) EGT L 297, 2.12.1993, s. 25.

(7) EGT L 97, 12.4.1997, s. 28.

BILAGA

Arbetsgrupper enligt artikel 7

1. Arbetsgruppernas beteckningar

Grupp 1: Tillträde till resurser och förvaltning av fiskeaktiviteterna

Grupp 2: Vattenbruk: odling av fisk, kräftdjur och mollusker

Grupp 3: Marknader och handelspolitik

Grupp 4: Allmänna frågor: ekonomi och analys av produktionskedjan

2. Ordförande och vice ordförande

En företrädare för de privata fartygsägarna skall vara ordförande i arbetsgrupperna 1 och 4.

En företrädare för de kooperativa fartygsägarna skall vara vice ordförande i arbetsgrupp 1.

En företrädare för fiskodlarna och en företrädare för odlarna av mollusker/kräftdjur skall omväxlande vara ordförande och vice ordförande i arbetsgrupp 2.

En företrädare för beredningsföretagen skall vara ordförande i arbetsgrupp 3.

En företrädare för handeln skall vara vice ordförande i grupp 4.

En företrädare för producentorganisationerna skall vara vice ordförande i grupp 3.

3. Antal platser för berörda instanser

>Plats för tabell>

Kommissionen får, med anledning av dagordningen, utse ytterligare experter.