Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsmanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 183 , 12/07/2002 s. 0001 - 0002Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG

av den 1 juli 2002

om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter,(1) särskilt artikel 43 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(2), och

av följande skäl:

(1) Den europeiska datatillsynsmannen är ett oberoende tillsynsorgan som skall ansvara för att övervaka att gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen tillämpar gemenskapsrättsakter om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten av sådana uppgifter.

(2) Bestämmelserna om dataskydd syftar till att garantera skyddet för fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras privatliv och familjeliv, med avseende på behandling av personuppgifter, särskilt i enlighet med artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen och med beaktande av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa grundläggande rättigheter skall, i enlighet med rättspraxis från Europeiska gemenskapernas domstol, tolkas mot bakgrund av artikel 8 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner. Syftet med dataskyddet skall säkerställas med hänsyn till målet att inte begränsa medborgarnas tillgång till information om offentlig verksamhet.

(3) För ett korrekt inrättande av detta oberoende tillsynsorgan krävs att man fastställer tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionerna som europeisk datatillsynsman och biträdande datatillsynsman.

(4) Flertalet av de komponenter som skall omfattas av tjänsteföreskrifterna och de allmänna villkoren för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman ingår redan i förordning (EG) nr 45/2001. I förordningen ingår nödvändiga bestämmelser om utnämning av den europeiska datatillsynsmannen och av den biträdande datatillsynsmannen, personal och finansiella medel, organets oberoende ställning, tystnadsplikt, samt uppgifter och befogenheter. Den arbetsordning för den europeiska datatillsynsmannen som avses i artikel 46 k i förordning (EG) nr 45/2001 bör särskilt innehålla förfarandebestämmelser om hur han skall utöva sina befogenheter.

(5) Den europeiska datatillsynsmannen är bunden av gemenskapsrätten och bör följa Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(3). Han bör också vara bunden av de fördragsbestämmelser om skydd av grundläggande rättigheter och friheter som innebär att beslutsfattandet i unionen skall vara så öppet som möjligt och att personuppgifter, särskilt om privatlivet, skall skyddas.

(6) Finansieringsramen för detta beslut bör vara förenlig med det aktuella taket för rubrik 5.

(7) Endast två viktiga aspekter av tjänsteföreskrifterna har utelämnats i förordning (EG) nr 45/2001 och behöver därför klargöras. Aspekterna gäller fastställandet av den europeiska datatillsynsmannens och den biträdande datatillsynsmannens lön, deras tillägg och all annan ersättning utöver lön, samt var sätet skall förläggas. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001 om förfarandet för utnämning av den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen bör också preciseras.

(8) Lönen för den europeiska datatillsynsmannen bör ligga på samma nivå som EU-ombudsmannens eftersom man måste se till att tillsynsmannens tjänsteföreskrifter överensstämmer med hans uppgifter och befogenheter och eftersom förordning (EG) nr 45/2001 i stor utsträckning påverkats av EU-ombudsmannens ställning när det gäller utarbetandet av tillsynsorganets institutionella karaktär. EU-ombudsmannen är likställd med en domare vid EG-domstolen när det gäller lön, tillägg och ålderspension.

(9) Den biträdande datatillsynsmannen bör likställas med justitiesekreteraren vid EG-domstolen när det gäller lön, tillägg och ålderspension, så att det uppstår en hierarki mellan honom och den europeiska datatillsynsmannen, samtidigt som båda ingår i samma slags löneförmånssystem, i överensstämmelse med utnämningsförfarande, mandatperiod och uppgifter.

(10) Den europeiska datatillsynsmannen bör ha sitt säte i Bryssel för att kunna säkerställa den närhet som med beaktande av arbetsuppgifternas karaktär bör finnas mellan den europeiska datatillsynsmannen och de gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan som står under dennes kontroll, samt för att underlätta ett harmoniskt fullgörande av uppgifterna.

(11) Det bör undersökas i vilken utsträckning det samarbete med de tillsynsmyndigheter för dataskydd vilka upprättas i enlighet med avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen och som föreskrivs i artikel 46 f i förordning (EG) nr 45/2001 gör det möjligt att förverkliga målet att säkerställa en enhetlig tillämpning av de regler och tillsynsförfaranden som rör dataskydd.

(12) Europaparlamentets behöriga utskott får besluta att hålla en utfrågning, som är öppen för alla parlamentets ledamöter, av de kandidater som finns upptagna i den förteckning som kommissionen upprättat i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EG) nr 45/2001 efter en offentlig infordran av intresseanmälningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den europeiska datatillsynsmannens lön

Den europeiska datatillsynsmannen skall vara likställd med en domare vid Europeiska gemenskapernas domstol när det gäller fastställande av lön, tillägg, ålderspension och all annan ersättning utöver lön.

Artikel 2

Den biträdande datatillsynsmannens lön

Den biträdande datatillsynsmannen skall vara likställd med justitiesekreteraren vid Europeiska gemenskapernas domstol när det gäller fastställande av lön, tillägg, ålderspension och all annan ersättning utöver lön.

Artikel 3

Utnämningsförfarande

Den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen skall utnämnas efter en offentlig infordran av intresseanmälningar. Denna infordran skall ge alla berörda parter i hela gemenskapen möjlighet att lämna in en intresseanmälan. Förteckningen över kandidater skall vara offentlig. Europaparlamentets behöriga utskott får, på grundval av kommissionens förslag som upprättats i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EG) nr 45/2001, besluta att hålla en utfrågning för att kunna föreslå den bäst lämpade kandidaten.

Artikel 4

Säte

Den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen skall ha sitt säte i Bryssel.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

M. Arias Cañete

Ordförande

På kommissionens vägnar

R. Prodi

Ordförande

(1) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2) EGT C 304 E, 30.10.2001, s. 178.

(3) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.