Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003R2004.pdf

32003R2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivåEuropeiska unionens officiella tidning nr L 297 , 15/11/2003 s. 0001 - 0004Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003

av den 4 november 2003

om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 191 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(1), och

av följande skäl:

(1) I artikel 191 i fördraget anges det att politiska partier på europeisk nivå är viktiga som en integrationsfaktor inom unionen och att de bidrar till att skapa ett europeiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas politiska vilja.

(2) Vissa grundläggande bestämmelser, i form av regler, bör fastställas för de politiska partierna på europeisk nivå, särskilt avseende deras finansiering. Erfarenheten från tillämpningen av denna förordning bör visa om huruvida dessa regler bör kompletteras med andra bestämmelser eller inte.

(3) Verkligheten visar att ett politiskt parti på europeisk nivå som medlemmar kommer att ha antingen medborgare samlade i ett politiskt parti eller politiska partier som sinsemellan bildar en sammanslutning. Därför bör begreppen politiskt parti och sammanslutning av politiska partier som kommer att användas inom ramen för denna förordning preciseras.

(4) För att kunna fastställa vad som är ett politiskt parti på europeisk nivå är det viktigt att föreskriva vissa villkor. Det är särskilt nödvändigt att de politiska partierna på europeisk nivå respekterar de principer som Europeiska unionen är grundad på och som återfinns i fördragen och har erkänts i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(5) Det förfarande som de politiska partierna på europeisk nivå skall följa för att erhålla finansiering i enlighet med denna förordning bör föreskrivas.

(6) En regelbunden kontroll av de villkor som krävs för fastställande av ett politiskt parti på europeisk nivå bör också föreskrivas.

(7) De politiska partier på europeisk nivå som har fått finansiellt stöd i enlighet med denna förordning bör underkasta sig de skyldigheter som avser att säkerställa en öppen redovisning av finansieringskällorna.

(8) Enligt förklaring 11 om artikel 191 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, fogad till slutakten till Nicefördraget, bör finansiering i enlighet med denna förordning inte kunna utnyttjas för att direkt eller indirekt finansiera politiska partier på nationell nivå. Enligt samma förklaring bör bestämmelserna om finansiering av politiska partier på europeisk nivå gälla på samma grundval för alla politiska krafter som är företrädda i Europaparlamentet.

(9) Det bör anges närmare vilken typ av utgifter som kan finansieras med stöd av denna förordning.

(10) Anslagen för finansiering enligt denna förordning bör bestämmas inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

(11) Det är nödvändigt att säkerställa maximal insyn i och finansiell kontroll av de politiska partier på europeisk nivå som erhåller finansiering ur Europeiska unionens allmänna budget.

(12) En fördelningsnyckel för de anslag som är disponibla varje år bör föreskrivas, med beaktande av dels antalet mottagare, dels antalet valda ledamöter i Europaparlamentet.

(13) För det tekniska stöd som ges av Europaparlamentet till de politiska partierna på europeisk nivå bör hänsyn tas till principen om lika behandling.

(14) Tillämpningen av denna förordning och den finansierade verksamheten bör granskas i en rapport från Europaparlamentet, vilken bör offentliggöras.

(15) Den rättsliga kontroll som tillkommer domstolen bidrar till den korrekta tillämpningen av denna förordning.

(16) För att underlätta övergången till de nya bestämmelserna bör tillämpningen av vissa bestämmelser i denna förordning skjutas upp tills Europaparlamentet konstituerat sig efter valen i juni 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och räckvidd

I denna förordning fastställs bestämmelser om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1. politiskt parti: en sammanslutning av medborgare,

- vilken eftersträvar politiska mål och

- vilken antingen erkänts av eller etablerats i enlighet med rättsordningen i åtminstone en medlemsstat,

2. sammanslutning av politiska partier: ett strukturerat samarbete mellan åtminstone två politiska partier,

3. politiskt parti på europeisk nivå: ett politiskt parti eller en sammanslutning av politiska partier som uppfyller villkoren i artikel 3.

Artikel 3

Villkor

Ett politiskt parti på europeisk nivå skall uppfylla följande villkor:

a) Vara en juridisk person i den medlemsstat där den har sitt säte.

b) Företrädas av ledamöter i Europaparlamentet eller de nationella eller regionala parlamenten eller regionala församlingarna, i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna, eller

ha erhållit i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna, minst tre procent av rösterna i var och en av dessa medlemsstater i de senaste valen till Europaparlamentet.

c) Respektera, i synnerhet i sitt program och i sin verksamhet, de principer på vilka Europeiska unionen grundar sig, nämligen principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

d) Ha deltagit i eller uttryckt sin avsikt att delta i valen till Europaparlamentet.

Artikel 4

Ansökan om finansiering

1. För att komma i fråga för finansiering ur Europeiska unionens allmänna budget skall ett politiskt parti på europeisk nivå varje år lämna in en ansökan härom till Europaparlamentet.

Europaparlamentet skall fatta beslut inom tre månader samt bevilja och förvalta motsvarande anslag.

2. Till den första ansökan skall fogas följande handlingar:

a) Handlingar som bestyrker att sökanden uppfyller villkoren i artikel 3.

b) Ett politiskt program som beskriver målen för det politiska partiet på europeisk nivå.

c) Stadgar som i synnerhet anger de organ som ansvarar för politisk ledning och ekonomisk förvaltning samt de organ eller fysiska personer som i var och en av de berörda medlemsstaterna har befogenhet att rättsligt företräda partiet, särskilt när det gäller att förvärva eller avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3. Alla ändringar avseende de handlingar som avses i punkt 2, särskilt av politiskt program och stadgar, vilka redan har lagts fram, skall anmälas till Europaparlamentet inom två månader. Vid utebliven anmälan skall finansieringen dras in.

Artikel 5

Kontroll

1. Europaparlamentet skall regelbundet kontrollera om politiska partier på europeisk nivå alltjämt uppfyller villkoren i artikel 3 a och b.

2. När det gäller villkoret i artikel 3 c skall Europaparlamentet, på begäran av en fjärdedel av ledamöterna, vilken skall företräda minst tre politiska grupper i Europaparlamentet, med en majoritet av sina ledamöter kontrollera att nämnda villkor alltjämt uppfylls av ett politiskt parti på europeisk nivå.

Europaparlamentet skall före en sådan kontroll höra företrädarna för det berörda politiska partiet på europeisk nivå och begära att en kommitté bestående av oavhängiga personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid.

Denna kommitté skall bestå av tre medlemmar. Europaparlamentet, rådet och kommission skall utse en medlem vardera. Kommitténs sekretariat och finansiering skall tillhandahållas av Europaparlamentet.

3. Om Europaparlamentet konstaterar att något av villkoren i artikel 3 a, b eller c inte längre är uppfyllt, skall det berörda politiska partiet på europeisk nivå, som på grund av detta inte längre kan betraktas som ett sådant, uteslutas från finansiering i enlighet med denna förordning.

Artikel 6

Skyldigheter i samband med finansieringen

Ett politiskt parti på europeisk nivå

a) skall årligen offentliggöra sina inkomster och utgifter samt en redovisning av sina tillgångar och skulder,

b) skall redovisa sina finansieringskällor genom att tillhandahålla en förteckning över donatorer och donationerna från varje donator, med undantag av donationer som inte överstiger 500 euro,

c) får inte ta emot

- anonyma donationer,

- donationer som härrör från budgetarna för de politiska grupperna i Europaparlamentet,

- donationer från företag över vilka de offentliga myndigheterna kan utöva ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande på grund av ägarförhållanden, finansiellt deltagande eller regler som styr företaget,

- donationer som överstiger 12000 euro per år och donator, från andra fysiska eller juridiska personer än de företag som avses i tredje strecksatsen och utan att det påverkar tillämpningen av andra stycket.

Bidrag från politiska partier som är medlemmar i ett politiskt parti på europeisk nivå är tillåtna. De får inte överstiga 40 % av partiets årliga budget.

Artikel 7

Finansieringsförbud

Finansiering av politiska partier på europeisk nivå ur Europeiska unionens allmänna budget eller från någon annan källa får inte utnyttjas för att direkt eller indirekt finansiera andra politiska partier, i synnerhet inte nationella politiska partier; dessa fortsätter att omfattas av sina nationella bestämmelser.

Artikel 8

Utgifternas art

Anslag som tilldelats från Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med denna förordning får användas endast för att täcka utgifter som direkt avser de mål som uppställs i det politiska program som avses i artikel 4.2 b.

Till dessa utgifter skall höra administrativa utgifter och utgifter för tekniskt stöd, möten, forskning, gränsöverskridande arrangemang, undersökningar, information och publikationer.

Artikel 9

Genomförande och kontroll

1. Anslagen för finansiering av politiska partier på europeisk nivå skall fastställas i enlighet med budgetförfarandena och skall genomföras i enlighet med budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2).

2. Värderingen av fast och lös egendom och avskrivningen av dessa skall ske i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2909/2000 av den 29 december 2000 om bokföring och redovisning av Europeiska gemenskapernas icke-finansiella anläggningstillgångar(3).

3. Kontrollen av finansiering som beviljas enligt denna förordning skall ske i enlighet med budgetförordningen och genomförandebestämmelserna för denna.

Kontrollen skall även genomföras på grundval av ett årligt godkännande av en extern och oberoende revision. Detta godkännande skall överlämnas till Europaparlamentet inom sex månader efter det aktuella budgetårets slut.

4. Efter det att denna förordning har börjat tillämpas, skall medel som politiska partier på europeisk nivå felaktigt har erhållit från Europeiska unionens allmänna budget betalas tillbaka till denna.

5. De politiska partier på europeisk nivå som erhåller finansiering i enlighet med denna förordning skall på begäran av revisionsrätten till denna överlämna alla de handlingar och all den information som revisionsrätten behöver för att utföra sin uppgift.

Om politiska partier på europeisk nivå delar utgifter med nationella politiska partier och andra organisationer skall verifikationer för de utgifter som de politiska partierna på europeisk nivå har haft göras tillgängliga för revisionsrätten.

6. Den finansiering av de politiska partierna på europeisk nivå, i deras egenskap av organ som verkar i ett allmänt europeiskt intresse, skall inte omfattas av bestämmelserna i artikel 113 i budgetförordningen om successiv nedtrappning av finansieringen.

Artikel 10

Fördelning

1. Tillgängliga anslag skall fördelas årligen på följande sätt mellan de politiska partier på europeisk nivå som erhållit ett positivt besked på den ansökan om finansiering som avses i artikel 4:

a) 15 % skall fördelas i lika delar.

b) 85 % skall fördelas mellan dem som har valda ledamöter i Europaparlamentet, i proportion till antalet valda ledamöter.

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser får en ledamot av Europaparlamentet vara medlem av endast ett politiskt parti på europeisk nivå.

2. Finansieringen ur Europeiska unionens allmänna budget får inte överstiga 75 % av budgeten för ett politiskt parti på europeisk nivå. Bevisbördan skall ligga hos det berörda politiska partiet på europeisk nivå.

Artikel 11

Tekniskt stöd

Allt tekniskt stöd från Europaparlamentet till politiska partier på europeisk nivå skall grundas på principen om lika behandling. Det skall beviljas på villkor som inte är mindre förmånliga än villkoren för andra externa organisationer och sammanslutningar som kan beviljas liknande resurser och skall tillhandahållas mot faktura och betalning.

Europaparlamentet skall i en årsrapport offentliggöra alla uppgifter om tekniskt stöd som ges till varje politiskt parti på europeisk nivå.

Artikel 12

Rapport

Europaparlamentet skall senast den 15 februari 2006 offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning och om de finansierade verksamheterna. Rapporten skall, i förekommande fall, ange eventuella ändringar av finansieringssystemet.

Artikel 13

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft tre månader efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 4-10 skall tillämpas från och med den dag då Europaparlamentets första session öppnas efter valen till Europaparlamentet i juni 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Tremonti

Ordförande

(1) Europaparlamentets yttrande av den 19 juni 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 29 september 2003.

(2) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

(3) EGT L 336, 30.12.2000, s. 75.