Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 26/30


EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 januari 2012

om utnämning av ledamöter i övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(2012/45/EU, Euratom)

EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av kommissionens beslut 1999/352/EG, EKGS, Euratom av den 28 april 1999 om inrättande av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (1), särskilt artikel 4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 (2) och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 av den 25 maj 1999 (3) om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), särskilt artikel 11.2 i båda dessa förordningar, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1073/1999 och förordning (Euratom) nr 1074/1999 anges att övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ska bestå av fem utomstående oberoende personer, som i sina respektive hemländer uppfyller nödvändiga villkor för att inneha höga befattningar med anknytning till byråns verksamhetsområden och att dessa personer ska utses av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i samförstånd.

(2)

Enligt artikel 11.3 ska ledamöterna i övervakningskommittén utses för en period på tre år och deras mandat kan förnyas en gång.

(3)

Den längsta möjliga mandatperioden för de ledamöter i övervakningskommittén som utnämndes från och med den 30 november 2005 har nu löpt ut. I enlighet med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 1073/1999 och förordning (Euratom) nr 1074/1999 satt dessa ledamöter kvar efter det att mandattiden löpt ut i avvaktan på slutförandet av förfarandet för utnämning av nya ledamöter i övervakningskommittén. Nya ledamöter bör därför utnämnas så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande personer utnämns härmed till ledamöter i övervakningskommittén för Europeiska byrån för brottsbekämpning (Olaf) från och med den 23 januari 2012:

Herbert BÖSCH,

Johan DENOLF,

Catherine PIGNON,

Rita SCHEMBRI,

Christiaan TIMMERMANS.

2.   Om någon av de ovannämnda personerna skulle avgå ur övervakningskommittén, avlida eller bli varaktigt arbetsoförmögen, ska personen i fråga utan dröjsmål ersättas av den person som står överst i följande förteckning och som ännu inte har utnämnts till ledamot i övervakningskommittén.

Jens MADSEN,

Cristina NICOARĂ,

Tuomas Henrik PÖYSTI,

Dimitrios ZIMIANITIS.

Artikel 2

Vid fullgörandet av sina skyldigheter ska ledamöterna i övervakningskommittén varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå.

De får inte handlägga ärenden där de direkt eller indirekt har ett personligt intresse, särskilt av familjekaraktär eller av ekonomisk art, som kan innebära att deras oberoende äventyras.

De ska iaktta strikt sekretess gällande de ärenden som överlämnas till dem och gällande sina överläggningar.

Artikel 3

Ledamöterna i övervakningskommittén ska få ersättning för de kostnader de har i samband med fullgörandet av sina skyldigheter, och de ska uppbära dagsarvode för varje dag som de använder för fullgörandet av dessa plikter. Storleken på arvodet och förfarandet för ersättning ska fastställas av kommissionen.

Artikel 4

Kommissionen ska informera ovannämnda personer om detta beslut och utan dröjsmål informera personer som eventuellt senare utnämns till ledamöter i övervakningskommittén enligt artikel 1.2.

Denna utnämning sker i enlighet med artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EG) nr 1073/1999. Den påverkar inte eventuella framtida ändringar av dessa bestämmelser som antas av Europaparlamentet och rådet, särskilt en eventuell ändring av mandatperioden för att möjliggöra införandet av en successiv utnämning av nya ledamöter i kommittén.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft den 23 januari 2012.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2012.

På Europaparlamentets vägnar

Martin SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Ordförande

På kommissionens vägnar

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 20.

(2)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(3)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 8.