Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 17 juli 1997. - Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. - Fördragsbrott - Artikel 5 i EG-fördraget och artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna - Underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra överföring av tjänstemäns rättigheter till avgångspension till gemenskapernas system. - Mål C-52/96.Rättsfallssamling 1997 s. I-04637Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordTjänstemän - Pensioner - Pensionsrättigheter som har förvärvats före inträdandet i tjänst hos gemenskaperna - Överföring till gemenskapssystemet - Medlemsstaternas förpliktelser - Vidtagande av åtgärder för att möjliggöra överföringen - Fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 5; tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 11.2)

ParterI mål C-52/96,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Julian Currall och Francisco Enrique González Díaz, rättstjänsten, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Spanien, företrätt av Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, avdelningen för gemenskapsrättsliga tvister, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Spaniens ambassad, 4-6, boulevard E. Servais, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och enligt artikel 5 i EG-fördraget genom att inte anta nödvändiga nationella bestämmelser för att garantera institutionernas tjänstemän möjligheten att föra över sina rättigheter till avgångspension till gemenskapernas pensionssystem,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden G.F. Mancini samt domarna C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch (referent) och R. Schintgen,

generaladvokat: P. Léger,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 29 maj 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 21 februari 1996 har Europeiska gemenskapernas kommission med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (antagna genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 (EGT L 56, s. 1) ändrad genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 571/92 av den 2 mars 1992 (EGT L 62, s. 1, nedan kallade tjänsteföreskrifterna)) och artikel 5 i EG-fördraget genom att inte anta de nationella bestämmelser som är nödvändiga för att garantera institutionernas tjänstemän möjlighet att föra över sina rättigheter till avgångspension till gemenskapernas pensionssystem.

2 Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna lyder:

"Följande skall gälla för en tjänsteman som tillträder en tjänst i gemenskaperna efter att ha

- lämnat en tjänst i en statlig förvaltning eller en nationell eller internationell organisation, eller

- bedrivit verksamhet som anställd eller egen företagare.

Tjänstemannen skall när han anställs ha rätt att få antingen det försäkringstekniska värdet eller det schablonmässiga återköpsvärdet för de pensionsrättigheter som han förvärvat på grundval av sådan tjänstgöring eller verksamhet inbetald till gemenskaperna.

I det fallet skall den institution där tjänstemannen tjänstgör med hänsyn till hans lönegrad vid fast anställning fastställa det antal pensionsgrundande tjänsteår som skall tillgodoräknas honom för den tidigare tjänstgöringsperioden i det egna pensionssystemet på grundval av det försäkringstekniska värdet eller de återbetalade beloppen enligt ovan."

3 Efter sin anslutning till Europeiska gemenskaperna vidtog Konungariket Spanien vissa åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt ovanstående bestämmelse. Det antog en omarbetad lydelse av lagen om pension för statligt anställda vilken publicerades den 27 maj 1987. Den spanska regeringen medgav emellertid att denna lag inte var tillräcklig för att säkerställa att systemet i fråga skulle fungera och har sedan år 1989 anmält flera förslag till kungligt dekret med detaljerade åtgärder i detta hänseende.

4 Sedan kommissionen konstaterat att dessa åtgärder inte hade kommit längre än till förslagsstadiet riktade den den 27 oktober 1992 en formell underrättelse i enlighet med artikel 169 i fördraget till Konungariket Spanien.

5 Kommissionen erhöll inget officiellt svar på den formella underrättelsen och skickade den 13 december 1993 ett motiverat yttrande angående frånvaron av nationella åtgärder som är nödvändiga för att genomföra artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

6 Flera kontakter ägde därefter rum mellan de spanska myndigheterna och kommissionens tjänstemän. Under dessa framlade de spanska myndigheterna ett nytt förslag följt av förslag till ändring från kommissionens tjänstemän och av nya kommentarer från de spanska myndigheterna angående kommissionens förslag. Eftersom kommissionen emellertid inte hade erhållit något officiellt svar på det motiverade yttrandet beslöt kommissionen att väcka talan vid domstolen.

7 Kommissionen har gjort gällande att frånvaron av lagstadgad möjlighet till överföring från det spanska systemet till gemenskapernas system äventyrar likabehandlingen av gemenskapens tjänstemän på samma gång som den är källa till ojämlikhet mellan medlemsstaterna. Kommissionen erinrar om att skyldigheten som föreskrivs i artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna åligger Konungariket Spanien sedan mer än tio år, att denna skyldighet föreligger oberoende av huruvida något avtal ingås med tillämpning av artikel 11.1 samt att andra medlemsstater, trots administrativa och finansiella svårigheter liknande dem som Konungariket Spanien åberopar, för länge sedan har lyckats vidta motsvarande åtgärder.

8 Konungariket Spanien understryker att fastställandet av kriterier för tillämpningen av överföringssystemet som föreskrivs i artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna har förorsakat flera problem i det inhemska systemet, förbundna med att socialförsäkringssystemen är olika beroende på till vilken förvaltning de berörda är knutna. Konungariket Spanien anser att, med hänsyn till att ämnet är komplicerat och att det föreligger praktiska problem, de spanska myndigheterna har vidtagit alla relevanta åtgärder i ständig kontakt med kommissionen för att inom kortast möjliga tid lösa de problem som har uppstått på detta område och därmed fullgöra skyldigheten som föreskrivs i sagda bestämmelse.

9 Det bör i första hand framhållas att om en bestämmelse i tjänsteföreskrifterna kräver tillämpningsåtgärder på det nationella planet måste medlemsstaterna enligt artikel 5 i fördraget vidta alla lämpliga, allmänna eller särskilda åtgärder (se dom av den 20 oktober 1981 i mål 137/80, kommissionen mot Belgien, Rec. 1981, s. 2393, punkt 9). Så är fallet med skyldigheten i artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

10 Det bör i andra hand konstateras att mer än tio år efter det att tjänsteföreskrifterna trädde i kraft i Konungariket Spanien har denna stat ännu inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dess lagstiftning överensstämmer med artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

11 Beträffande de argument som Konungariket Spanien har åberopat för att berättiga denna underlåtenhet, räcker det med att erinra om att en medlemsstat enligt domstolens fasta rättspraxis inte kan åberopa bestämmelser, praxis eller rådande förhållanden i sin interna rättsordning för att berättiga att skyldigheter som följer av en gemenskapsförordning inte fullgörs (dom i målet kommissionen mot Belgien, ovan nämnd, punkt 17).

12 Det finns följaktligen skäl att konstatera att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och artikel 5 i EG-fördraget genom att inte vidta de åtgärder som är nödvändiga för att garantera institutionernas tjänstemän möjligheten att föra över sina rättigheter till avgångspension till gemenskapernas pensionssystem.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

13 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Spanien har tappat målet skall det ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

14 Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och artikel 5 i EG-fördraget genom att inte vidta de åtgärder som är nödvändiga för att garantera institutionernas tjänstemän möjligheten att föra över sina rättigheter till avgångspension till gemenskapernas pensionssystem.

15 Konungariket Spanien skall ersätta rättegångskostnaderna.