Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2021:784.

Utfärdad den 12 december 1958
<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1982:1060</kgp:reprint>

I denna lag finns bestämmelser om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap enligt föräldrabalken.

En sådan undersökning får endast innefatta provtagning som kan ske utan nämnvärt men.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 1 § nu 2 §.

SFS 2021:784

SFS 2021:784

SFS 2021:784

I mål om förklaring att en viss man som på grund av äktenskap ska anses som far till ett barn inte är det eller om fastställande av faderskap får rätten på begäran av någon av parterna eller när det annars behövs besluta om en rättsgenetisk undersökning. Beslutet får avse barnet, modern samt, i mål om förklaring att en viss man inte är far, mannen i äktenskapet och, i mål om fastställande av faderskap, den man mot vilken talan förs. Om det finns anledning att anta att någon annan man har haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit, får beslutet avse också honom. Innan ett beslut enligt detta stycke meddelas, ska den som beslutet skulle avse ges tillfälle att yttra sig.

Om den man som talan om fastställande av faderskap avser är avliden, får rätten besluta att en rättsgenetisk undersökning ska göras med hjälp av humanbiologisk vävnad från den avlidne. Ett sådant beslut får meddelas endast om det finns anledning att anta att mannen har haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär i förhållande till den frid som bör tillkomma den avlidne eller för något annat motstående intresse.

Ett beslut om rättsgenetisk undersökning enligt andra stycket får överklagas särskilt. Beslutet får dock verkställas omedelbart, om inte annat beslutas av högre rätt.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 1 §. Förutv. 2 § nu 5 §.

Rättsfall:

Ang. verkan av blodprov H 1927:380; 1928:80; 1929:25; 1930:218; 1933:636; 1934:171, 505, 507; 1935:22, 307; 1937:118, 430; 1939:64; 1942:39; 1943:419; 1944:568; 1949:144 (ang. bevisvärdet av blodprov, ögonfärgsundersökning och antropologisk undersökning); 1950:305; 1953:177 (Rh-systemet); 1955:50 (Rh) – Ang. P-systemet H 1948:327; 1955:45 – Ang. positiv bevisverkan av blodgruppsbestämning enl. A-B-0-systemet H 1951:744; av rättsgenetisk undersökning med DNA-teknik 1998:184, 1999:598 – Ang. Hp-systemet, resningsärende H 1963:94 – Bevisvärdet av antropologisk-genetisk undersökning H 1956:713; av vid rättsantropologisk undersökning gjord bestämning av s.k. RCAP-fenotyper 1971:359 – Ang. tillämpning av 1 st. tredje meningen H 1974:460.

SFS 2021:784

SFS 2021:784

Har ett faderskap fastställts genom bekräftelse eller dom som har fått laga kraft, får rätten besluta om en rättsgenetisk undersökning, om det efter bekräftelsen eller domen har framkommit omständigheter som ger anledning att anta att någon annan man än den som har fastställts vara far har haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit. Beslutet får avse barnet, modern, den man som har fastställts vara far och den andre mannen.

Om faderskapet har fastställts genom bekräftelse, får ett beslut enligt första stycket meddelas i mål om att bekräftelsen saknar verkan mot den som har lämnat den. Ett sådant beslut får begäras av någon av parterna i målet. Om en talan om att bekräftelsen saknar verkan inte har väckts, prövas frågan om beslut enligt första stycket enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Ett sådant beslut får begäras av den som kan vara part i ett mål om att bekräftelsen saknar verkan.

Om faderskapet har fastställts genom dom som har fått laga kraft, prövas frågan om beslut enligt första stycket enligt lagen om domstolsärenden.Ett sådant beslut får begäras av någon av parterna i det tidigare målet.

Innan ett beslut enligt första stycket meddelas, ska den som beslutet skulle avse ges tillfälle att yttra sig.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 1 a §. Förutv. 3 § nu 7 §.

Rättsfall:

Ang. muntligt hörande av parterna i ärende enl. 2 st. H 1986:646 – Artikel 8 i Europakonventionen har ansetts inte kunna läggas till grund för ett förordnande om DNA-undersökning vid utredning av faderskap i ett fall som inte omfattas av förevarande lag H 2016:1157.

SFS 2021:784

Ett beslut om rättsgenetisk undersökning i ett ärende som enligt 3 § handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får överklagas särskilt. Ärendet får avskrivas när ett utlåtande över undersökningen har avgetts eller frågan om undersökning har förfallit.

Ett ärende som avses i första stycket tas upp av rätten i den ort där barnet har sin hemvist eller, om barnet har avlidit, av den rätt som har att ta upp tvist om arv efter barnet. Om det inte finns någon annan behörig domstol, tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 1 b §. Förutv. 4 § upphävd g. Lag 1996:1629.

SFS 2021:784

Rätten får vid vite förelägga den som ett beslut om rättsgenetisk undersökning avser att med intyg från en behörig inrättning visa att ett sådant prov som behövs för undersökningen har tagits på honom eller henne. I fråga om barn som inte har fyllt 18 år ska i stället barnets vårdnadshavare föreläggas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §. Förutv. 5 § upphävd g. Lag 1996:1629.

Rättsfall:

Fråga om utdömande av vite H 1974:460 – Att TR:n upphävt beslutet om blodundersökning, sedan talan fullföljts mot att vite utdömts, medförde ej ändring av beslutet om vitets utdömande H 1981:872.

SFS 2021:784

Om ett föreläggande vid vite enligt 5 § inte följs, får rätten i stället för att besluta ett nytt sådant föreläggande besluta om biträde av Polismyndigheten för att provtagningen ska komma till stånd.

I fråga om barn som inte har fyllt 18 år får beslut om biträde av Polismyndigheten meddelas endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får inte lämnas om det finns risk för att barnet ska ta skada av det.

Om kostnaden för biträde av Polismyndigheten har betalats av allmänna medel, ska den som har varit föremål för biträdet betala tillbaka kostnaden till staten. I fråga om barn som inte har fyllt 18 år ska betalningsskyldigheten i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare. Det belopp som ska betalas tillbaka får sättas ned helt eller delvis, om det finns särskilda skäl.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 a §. Förutv. 6 § upphävd g. Lag 1996:1629.

SFS 2021:784

Kostnaden för provtagning och undersökning av prov som sker efter beslut av rätten enligt denna lag eller på initiativ av socialnämnden enligt 2 kap. 6 § föräldrabalken ska betalas av staten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 7 § upphävd g. Lag 1976:620.

Lagen 2021:784, med ikraftträdande 1 jan 2022, innehåller även:

  • 2. För en undersökning av prov som har utförts före ikraftträdandet gäller 3 § i lydelsen före d. 1 jan. 2022 i stället för den nya bestämmelsen i 7 §.

Rättsfall:

Vid tillämpning av denna § i tidigare lydelse har mor, som var ställföreträdare för barn i faderskapsmål, behandlats som part i målet H 1979:258.

Hänvisad författning:

KK (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar etc. efter RB 18:.

SFS 2021:784

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1958:642

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1959. Genom lagen upphäves lagen d. 10 juni 1949 (nr 385) angående blodundersökning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller faderskapet till barn utom äktenskapet.

Har rätten innan nya lagen trätt i kraft meddelat förordnande om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper, skall beträffande förordnandet äldre lag äga tillämpning. Där någon före ikraftträdandet blivit av part anmodad att undergå sådan undersökning, skall ock äldre lag gälla om ersättning och förskott i anledning av undersökningen.

SFS 1976:620

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1977.

SFS 1982:1060

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983.

SFS 1985:369

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1985.

SFS 1996:254

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1996:1629

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 1997.

SFS 2014:606

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2021:784
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.

  2. För en undersökning av prov som har utförts före ikraftträdandet gäller 3 § i lydelsen före d. 1 jan. 2022 i stället för den nya bestämmelsen i 7 §.