Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Utfärdad den 5 december 1969

Omtryckt i SFS 1979:338

Den som på grund av förordnande enligt 7 kap. 15 § föräldrabalken i mål om fastställande av faderskap utgivit underhållsbidrag till barn har rätt att av allmänna medel få ersättning härför, om domstolen genom dom eller beslut som vunnit laga kraft skilt målet från sig utan att mannen blivit underhållsskyldig.

Vad som sägs i första stycket om rätt till ersättning av allmänna medel gäller också för det fall att underhållsbidrag utgivits på grund av att mannen i skriftlig, av två personer bevittnad handling åtagit sig att utge underhåll för tid, intill dess resultatet av blodundersökning om faderskapet föreligger, och blodundersökningen visar att han icke kan vara fader till barnet. Är hans faderskap enligt blodundersökningen osannolikt, har han rätt till ersättning för utgivna underhållsbidrag, såvida talan om faderskapet icke väckes mot honom inom sex månader från det utlåtandet över blodundersökningen förelåg. Oavsett resultatet av blodundersökningen föreligger rätt till ersättning, om han genom lagakraftvunnen dom friats från faderskapet eller om annan man på grund av lagakraftvunnen dom eller erkännande är att anse som fader till barnet.

SFS 1979:337

Har en man enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken ansetts som far till ett barn eller har en mans faderskap till ett barn fastställts genom bekräftelse eller dom, men frias mannen från faderskapet, har han rätt till ersättning av allmänna medel för underhållsbidrag som han enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken utgett till barnet.

Rättsfall:

Ej ersättning då mannen ej utgivit underhållsbidrag men försörjt modern och barnet under sammanboende med dem R 1976:4.

SFS 1990:1531

Ersättning enligt 1 eller 2 § skall motsvara vad mannen på grund av dom, beslut eller avtal har erlagt i underhåll för barnet. Om det finns synnerliga skäl får dock ersättningen sättas ner eller vägras.

Utöver ersättning för erlagda underhållsbidrag utgår ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) på varje erlagt belopp från dess betalningsdag. Kan icke styrkas när underhållsbidragen betalats, beräknas ränta till skäligt belopp.

SFS 1979:338

Föreligger rätt till ersättning enligt denna lag får mannen ej kräva tillbaka vad han har utgett av den som mottagit underhållsbidraget. Ej heller får staten kräva tillbaka utgiven ersättning av den som har mottagit underhållsbidraget.

Fastställs att en annan man är far till barnet får staten, om det finns särskilda skäl, kräva tillbaka utgiven ersättning av denne enligt vad som följer av hans underhållsskyldighet mot barnet.

SFS 1979:338

Ansökan om ersättning göres hos länsstyrelsen i det län där mål om faderskapet handlagts eller skulle ha handlagts av underrätt.

Rättsfall:

Då faderskapserkännande förklarats ogiltigt, skall ansökan göras hos LSt:n i det län där målet om ogiltigförklaring handlagts av underrätt R 1973:13 – På grund av preskription utgick ej ersättning för underhållsbidrag utgivna mer än 10 år före ansökningen R 1976:89 – Länsstyrelsens beslut överklagas hos kammarrätt R 2006:34.

Lagen tillämpas också i fråga om underhållsbidrag som har betalats av en kvinna på grund av hennes föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

SFS 2005:440

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1969:620

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1970.

Har någon före lagens ikraftträdande av Konungen tillerkänts ersättning av allmänna medel för utgivna underhållsbidrag, äger han ej på grund av denna lag rätt till ytterligare ersättning.

SFS 1978:861

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979.

SFS 1979:338

(Omtryck)

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979.

2. Vad som sägs i 2 § om ersättning för utgivna underhållsbidrag till den som enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken har ansetts som far till ett barn tillämpas endast i fråga om bidrag som har betalts efter utgången av år 1977.

3. Har någon före lagens ikraftträdande av regeringen tillerkänts ersättning av allmänna medel för utgivna underhållsbidrag, har han inte på grund av denna lag rätt till ytterligare ersättning.

4. Ersättning av allmänna medel för sådana underhållsbidrag som har utgetts före d. 1 juli 1979 skall stanna på statsverket.

SFS 1990:1531

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1991.

SFS 2005:440

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.