Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska föräldraskapsavgöranden

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2022:1324.

Utfärdad den 6 december 1979

En dom som har meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge och som avser faderskap till barn eller föräldraskap till barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor gäller även i Sverige, om domen har fått laga kraft.

Med dom jämställs i denna lag förlikning som har ingåtts inför domstol i Danmark.

SFS 2022:1324

En fastställelse genom bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor gäller i Sverige, om fastställelsen har skett i Danmark, Finland, Island eller Norge.

SFS 2022:1324

En dom eller fastställelse som avses i 1 och 2 §§ gäller dock inte i Sverige,

  1. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig dom i en rättegång som påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde,

  2. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig fastställelse genom bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med ett barns mor, ifall denna fastställelse skedde innan rättegången påbörjades eller innan den andra fastställelsen skedde,

  3. om det här eller utomlands pågår en rättegång om faderskapet eller om föräldraskapet för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, ifall denna rättegång kan leda till en dom som gäller i Sverige och rättegången påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde, eller

  4. om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen eller fastställelsen.

SFS 2022:1324

Om det vid en svensk domstol väcks en talan om faderskapet till ett barn eller om föräldraskapet till ett barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor men det redan pågår en rättegång om någon av dessa frågor i Danmark, Finland, Island eller Norge, ska talan avvisas eller förklaras vilande i väntan på en dom som har fått laga kraft i den utländska rättegången.

Om det pågår en rättegång i Danmark, Finland, Island eller Norge om faderskapet till ett barn eller om föräldraskapet till ett barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, får en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräftelse av faderskapet eller föräldraskapet.

SFS 2022:1324

SFS 2022:1324

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:1001

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1980.

Lagen tillämpas även på en dom som har meddelats före lagens ikraftträdande och på en fastställelse som dessförinnan har skett i annan form än genom dom. Detta gäller dock inte om domen eller fastställelsen står i strid med en annan dom eller fastställelse som också har kommit till stånd före ikraftträdandet, antingen i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige eller, när den senare domen eller fastställelsen är giltig här i landet, i något annat land.

SFS 1990:1529

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1991.

SFS 2005:441

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2022:1324
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2022.

  2. Bestämmelserna i 1–3 §§ i den nya lydelsen tillämpas även i fråga om domar som har meddelats före ikraftträdandet och fastställelser genom bekräftelse som har skett före ikraftträdandet. Om en dom eller en fastställelse gällde i Sverige före ikraftträdandet, ska domen eller fastställelsen gälla här även efter ikraftträdandet. En dom eller en fastställelse som strider mot en dom eller en fastställelse som gällde i Sverige före ikraftträdandet ska inte vara giltig här.

Hänvisad författning:

Äldre rättsfall ang. internationella rättsförhållanden anm. vid FB 1:5 i 1985 års lagedition.