Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:258.

Utkom från trycket den 18 maj 1993
Utfärdad den 6 maj 1993

Ett trossamfund får ges tillstånd att förrätta vigsel, om samfundets verksamhet är varaktig och samfundet har en sådan organisation att det på goda grunder kan antas att äktenskapsbalkens bestämmelser om vigsel och därmed sammanhängande åtgärder kommer att tillämpas. Något tillstånd ska inte ges om det på goda grunder kan antas att befattningshavare inom samfundet kommer att genomföra ceremonier som ger upphov till sådana äktenskapsliknande förbindelser som avses i 4 kap. 4 c § andra stycket brottsbalken i fall där någon av parterna är under 18 år eller inte samtycker till att ingå förbindelsen.

Om tillstånd har getts, får vigsel inom samfundet förrättas av den som har förordnats enligt 2 § att vara vigselförrättare.

Frågor om tillstånd enligt första stycket prövas av Kammarkollegiet efter ansökan av samfundet. Ett tillstånd gäller tills vidare.

SFS 2014:380

Kammarkollegiet får, efter ansökan av ett trossamfund som har fått tillstånd att förrätta vigsel, förordna en präst eller någon annan befattningshavare inom samfundet att vara vigselförrättare.

Innan en person förordnas till vigselförrättare ska Kammarkollegiet pröva att han eller hon har de kunskaper som behövs för uppdraget. Kammarkollegiet får uppdra åt trossamfundet att utföra denna prövning. Något förordnande ska inte ges om det på goda grunder kan antas att personen kommer att genomföra ceremonier som ger upphov till sådana äktenskapsliknande förbindelser som avses i 4 kap. 4 c § andra stycket brottsbalken i fall där någon av parterna är under 18 år eller inte samtycker till att ingå förbindelsen.

Ett förordnande att vara vigselförrättare gäller tills vidare, om det inte har begränsats att gälla till en angiven dag.

SFS 2014:380

Om Kammarkollegiet finner att ett trossamfund som fått tillstånd att förrätta vigsel inte längre uppfyller kraven enligt 1 §, skall Kammarkollegiet återkalla tillståndet.

Uppfyller en vigselförrättare inte längre kraven enligt 2 § andra stycket eller missköter vigselförrättaren sin uppgift, skall Kammarkollegiet återkalla förordnandet att vara vigselförrättare. I samband med en sådan återkallelse skall Kammarkollegiet utreda om det finns grund för att enligt första stycket återkalla samfundets tillstånd att förrätta vigsel.

Ett förordnande att vara vigselförrättare skall återkallas av Kammarkollegiet, om samfundet begär det.

Om en vigselförrättare avlider, skall samfundet snarast anmäla detta till Kammarkollegiet.

SFS 2004:145

Ett trossamfund som har fått tillstånd att förrätta vigsel skall hålla Kammarkollegiet underrättat om vem som är behörig att företräda samfundet samt om samfundets postadress.

Den som har förordnats till vigselförrättare skall hålla Kammarkollegiet underrättat om sin postadress.

Beslut av Kammarkollegiet enligt denna lag får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:305

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

Ett förordnande att vara vigselförrättare som har meddelats före ikraftträdandet och som inte har upphört att gälla före den tidpunkten gäller som om det hade meddelats med tillämpning av denna lag.

SFS 2004:145

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2004.

SFS 2009:258

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2009.

SFS 2014:380

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.

Allmän anmärkning:

Tillstånd enl. 1 § har givits församlingar som tillhör Eparhijsk styrelse för Makedonska Ortodoxa kyrkorna i Sverige 21 febr. 1994; församlingar som tillhör Trosrörelsens representantskap 22 juni 1995; Stiftelsen The Muslim World League Islamic Center i Malmö 15 sept. 1995; Sjundedags Adventistsamfundet 11 mars 1997 (utökad vigselrätt); Scientologi-Kyrkan i Sverige 4 maj 2000; Etiopiska Ortodoxa Tewahdo Kyrka Ärkestiftet i Sverige 23 sept. 2002; Islamiska Sunni Centret Trossamfundet i Sverige (ISC) 30 sept. 2008; Bröderna Kristen Gemenskap 1 juni 2009; Trossamfundet Svenska kyrkan 20 jan. 2010; Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS) 22 sept. 2010; Islamiska Shi'a Samfunden i Sverige (ISS) 15 dec. 2010; Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) 10 nov. 2011; Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) 2 febr. 2012; Pingst – fria församlingar i samverkan 28 juni 2012; Equmeniakyrkan (tidigare Trossamfundet Gemensam Framtid) 1 juli 2012; Svenska Islamiska Församlingarna 20 aug. 2015; Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS) 18 sept. 2015; Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkan i Sverige 4 okt. 2017; Imam Malek Center Trossamfundet 20 okt. 2020.