Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:407) om ersättningsgaranti vid bodelning

Utkom från trycket den 19 juni 1997
Utfärdad den 5 juni 1997

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av bestämmelserna i 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken om ersättningsgaranti vid bodelning.

Ansökan om ersättningsgaranti

En ansökan om ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken skall innehålla uppgifter om den sökandes ekonomiska och övriga förhållanden i den omfattning som Domstolsverket föreskriver. Uppgifterna om de ekonomiska förhållandena skall lämnas på heder och samvete. Den sökande skall också på heder och samvete intyga att det i ansökan har lämnats alla uppgifter som, såvitt den sökande vet, är av betydelse för bedömningen av ansökan och att de lämnade uppgifterna är riktiga.

Underrättelser

Har någon beviljats ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken skall domstolen, innan bodelningsförrättare förordnas, vid behov underrätta den som har föreslagits till bodelningsförrättare om garantin. Beviljas ersättningsgarantin efter det att rätten har förordnat en bodelningsförrättare, skall bodelningsförrättaren få ett skriftligt besked om garantin.

[Upphävd g. F (2005:83).]

SFS 2005:83

Utbetalning av ersättning till bodelningsförrättare

En ansökan från en bodelningsförrättare om utbetalning av ersättningsgaranti skall innehålla uppgift om den ersättning som begärs för arbete samt vilken tid som har lagts ned på uppdraget. Om bodelningsförrättaren är skyldig att redovisa mervärdesskatt skall han eller hon ange hur stor del av ersättningen som utgör mervärdesskatt.

Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol som skall besluta om ersättningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:407

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1997.

SFS 2005:83

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1997:407) om ersättningsgaranti vid bodelning skall upphöra att gälla vid utgången av mars 2005.