Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Denna förordning upphör enligt F (2021:403) att gälla den 1 juli 2021.

Utfärdad den 27 maj 2004.
Utkom från trycket den 8 juni 2004

Arvsfondsdelegationen

Bestämmelser om Arvsfondsdelegationen finns i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden. Delegationen skall därutöver informera allmänheten om arvsfondens ändamål och fondmedlens användningsområde.

Myndigheten leds av en nämnd.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst sju andra ledamöter. Ledamöterna utses för högst två år med möjlighet till nytt förordnande.

SFS 2018:1551

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen.

SFS 2013:864

Arvsfondsdelegationen kan förordna sakkunniga för visst angivet uppdrag.

De sakkunniga har förslags- och yttranderätt i delegationen, men saknar rösträtt.

Arvsfondsdelegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Arvsfondsdelegationen får, utöver vad som framgår av 4 och 5 §§ myndighetsförordningen (2007:515), i arbetsordningen besluta om att lämna över till någon som utför administrativa och handläggande uppgifter åt delegationen enligt 2 a § att

 1. besluta i administrativa ärenden och ärenden som inte ska prövas i sak,

 2. besluta om att godkänna redovisning som lämnas enligt 11 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden, och

 3. pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § upphävd g. F 2007:1133.

SFS 2015:314

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Arvsfondsdelegationen

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

8 § om arbetsgivarpolitik,

15 § om beslutförhet, och

20 § tredje stycket om beslut utan föredragning.

SFS 2007:1133

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall inte tillämpas på Arvsfondsdelegationen.

Arvsfondsdelegationen skall varje år före mars månads utgång lämna en verksamhetsberättelse till regeringen med en samlad redovisning av myndigheters stödgivning ur Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskapsåret.

Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden

Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden skall ges in till Arvsfondsdelegationen eller, om regeringen enligt 8 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden har överlämnat till en annan myndighet att fördela stöd, till denna myndighet.

Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden skall innehålla en beskrivning av det ändamål (projekt) för vilket stöd söks, ekonomisk kalkyl, tid och plats för genomförandet och plan för dokumentation av projektet.

Till ansökan skall i förekommande fall bifogas sökandens stadgar och senaste verksamhetsberättelse samt uppgifter om styrelsens sammansättning.

Om en ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden inte uppfyller föreskrifterna i 10 §, skall sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Förvaltning och redovisning

Rubriken har denna lydelse enligt SFS2014-1330

Fonddelegationen inom Kammarkollegiet beslutar om långsiktig placeringsinriktning, ramar och riktlinjer för hantering av risker samt andra strategiska frågor för förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital.

SFS 2011:1149

Redovisningen som föreskrivs i 16 a § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden ska även innefatta en balansräkning, en resultaträkning och noter upprättade i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554).

Vid upprättandet av balansräkning, resultaträkning och noter ska Allmänna arvsfonden betraktas som en sådan stiftelse som tillgodoser sitt syfte genom att ur avkastningen lämna bidrag (avkastningsstiftelse).

SFS 2018:12

Underrättelse till Kammarkollegiet

Skatteverket ska underrätta Kammarkollegiet, om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller om fonden är universell testamentstagare.

Skatteverket ska även underrätta Kammarkollegiet när verket har förordnat om kungörelse enligt 16 kap. 1 eller 2 § ärvdabalken i fråga om en arvinge som vistas på okänd ort eller är okänd och när den avlidne, såvitt det är känt för Skatteverket, inte har efterlämnat någon annan arvinge som är berättigad till arvet före Allmänna arvsfonden.

SFS 2011:989

Arvsavstående

Kammarkollegiet får besluta om att avstå från arv eller försäkringsbelopp enligt 24 och 25 §§ lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden, när någon har ansökt om att egendom ska avstås.

Om det i ett ärende om avstående av arv eller försäkringsbelopp som tillfallit Allmänna arvsfonden uppkommer någon fråga av särskild vikt från allmän synpunkt, ska kollegiet lämna över frågan med eget yttrande till regeringen för avgörande.

SFS 2013:864

Uppdrag att utreda frågor om arvsavstående enligt 27 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden lämnas till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den avlidne senast har haft sitt hemvist i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den avlidne senast har haft sitt hemvist i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den avlidne senast har haft sitt hemvist i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den avlidne senast har haft sitt hemvist i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den avlidne senast har haft sitt hemvist i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den avlidne senast har haft sitt hemvist i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den avlidne senast har haft sitt hemvist i Norrbottens eller Västerbottens län.

SFS 2012:357

Försäljning av Allmänna arvsfondens fasta egendom m.m.

Allmänna arvsfondens fasta egendom skall säljas så snart det kan ske, till högsta möjliga pris och på ett ändamålsenligt sätt.

Kammarkollegiet skall underrätta berörd kommun eller statlig myndighet om en blivande försäljning, när det med hänsyn till egendomens läge och beskaffenhet eller annars ter sig sannolikt att kommunen eller myndigheten behöver förvärva egendomen

 1. för ett kommunalt eller statligt ändamål (samhällsbyggnadsändamål), eller

 2. för att tillgodose intressen som den har att bevaka.

Frågan om försäljning av egendom prövas av Kammarkollegiet, om egendomens värde är högst 10 miljoner kronor, och av regeringen, om värdet är högre.

Med värde avses taxeringsvärdet eller, om sådant saknas, det marknadsvärde som har bedömts vid en särskild värdering.

Kammarkollegiet har hand om försäljningen.

Kammarkollegiet får till sin hjälp med försäljningen anlita andra myndigheter under regeringen.

Vid försäljning av en bostadsfastighet för permanent bruk skall eventuella hyresgäster erbjudas att köpa fastigheten till dess marknadsvärde. Detta gäller dock inte om Kammarkollegiet eller regeringen beslutat att fastigheten skall säljas till den kommun där den finns för att användas för samhällsbyggnadsändamål.

Kammarkollegiet får meddela de ytterligare föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av bestämmelserna i 14–18 §§.

Bestämmelserna i 14–19 §§ skall också gälla tomträtt.

Kostnader

Rubriken har denna lydelse enligt F 2009:1512. SFS2009-1512

Arvsfondsdelegationens kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden och Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda fonden, ska betalas med högst de belopp som regeringen bestämmer för varje år. Beloppen fastställs efter en bedömning av vad som utgör rimliga administrativa kostnader i förhållande till Allmänna arvsfondens medel.

Kammarkollegiet ska till regeringen senast i augusti varje år lämna ett kostnadsförslag för det kommande årets verksamhet. När det gäller kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden ska Kammarkollegiet samråda med Arvsfondsdelegationen innan kostnadsförslaget lämnas till regeringen. När det gäller kostnader för att förvalta Allmänna arvsfondens kapital ska dock förslaget lämnas av fonddelegationen inom Kammarkollegiet senast i oktober varje år.

SFS 2017:434

Överklagande

Myndigheters beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:484

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004, då förordningen (1994:952) om Allmänna arvsfonden skall upphöra att gälla.

SFS 2007:1133

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:555

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:1425

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1512

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2011:989

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2011:1149

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:357

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2013:864

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om ansökan om avstående kommit in till Kammarkollegiet före ikraftträdandet.

SFS 2014:1330

1. Denna förordning träder i kraft den. 1 jan. 2015.

2. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds d. 1 jan. 2014.

SFS 2015:314

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2017:434

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2018:12

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2018.

2. Bestämmelsen i 11 b § i den nya lydelsen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleddes d. 1 jan. 2017.

SFS 2018:1551

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2018.

SFS 2021:403

(Publicerad d. 28 maj 2021)